Ate­lier Spangesekade

laatste bewerking juni 8th, 2015 at 16:16,
atelier-1105-dromen-doen

Bewo­ner­sin­itia­tief herin­richt­ing Spangesekade

Fee­ste­li­jke inhul­di­ging plantenbak

atelier-131005-aansnijden pompoenOp 5 okto­ber 2013 was de fee­ste­li­jke inhul­di­ging van de nieuwe plan­ten­bak aan de Span­ge­se­kade. Wethouder van Huf­fe­len sneed samen met porte­feuille­houder Bebe­laar de pom­poen uit eigen kweek aan. Daarna lie­ten ze zicht uit­ge­breid infor­me­ren over alle activi­tei­ten van het Ate­lier Span­ge­se­kade tij­dens het Open Huis in het nieuwe Cen­trum Schie­zicht. Klik hier om een film­pje van Cie­neac Delfs­ha­ven te beki­jken over de inhuldiging.

Ate­lier Spangesekade

De Span­ge­se­kade, langs de ach­ter­kant van een deel van de Mathen­es­ser­dijk, is bewo­ners al jaren een doorn in het oog. De straat ziet er niet uit, het is gevaar­lijk van­wege te hard rij­dende auto’s en de bedri­jfs­ruim­tes langs de kade maak­ten tot 20214 een deso­late indruk.

Onder de naam ‘Ate­lier Span­ge­se­kade’ heeft een groep bewo­ners in 2009 het initia­tief geno­men om zelf een herin­richt­ings­plan te maken voor de Span­ge­se­kade. Met steun van de ‘Delfs­ha­vense Dui­ten’ orga­ni­se­ert het ate­lier activi­tei­ten op de kade. Waar mogel­ijk heeft het Ate­lier, in samen­wer­king met de Deel­ge­me­ente en Stad­sont­wi­kke­ling, al diverse tij­de­li­jke maat­re­ge­len uit­ge­vo­erd, zoals een zebra­pad, zit­plek aan de kade, blo­em­bak­ken en groenvakken.

In 2014 is het Ate­lier Span­ge­se­kade onder­deel gewor­den van Schie­zicht. Naast activi­tei­ten op de kade gebe­urt er nu ook veel in de ruim­tes van Cen­trum Schie­zicht.

atelier-sk-110628-2e-sk-dag

Span­ge­se­kade dagen

In 2012 en 2013 orga­ni­se­erde het Ate­lier een aan­tal keren een ‘Span­ge­se­ka­de­dag’ voor omwo­nen­den, onder­ne­mers en geïn­ter­es­se­er­den. Voor de kin­de­ren was er een spring­kus­sen, kri­jt­te­ke­nen, knut­se­len en vei­lig spe­len op straat. Er waren lek­kere hap­jes en iedereen die wilde kon mee­hel­pen met wat er die dag te doen stond: plan­ten ver­z­or­gen, tim­me­ren, ver­ven, bol­len plan­ten, blo­em­bak­ken maken enz. De Span­ge­se­kade dagen was het moment om ken­nis te maken met de buren, de han­den uit de mou­wen te ste­ken en infor­ma­tie te kri­j­gen over nieuwe activiteiten.

Sinds 2014 orga­ni­se­ert Schie­zicht samen met Poel het Kade­fes­ti­val Delfs­ha­ven, als opvol­ger van de fee­ste­li­jke Span­ge­se­ka­de­d­a­gen. Andere activi­tei­ten wor­den aan­ge­kon­digd op www.mathenesserdijk.info, via de nieuws­brief en op Face­book.

atelier-110628-bloembak-maken

Kin­der­werk­groep

Kin­de­ren van de ‘De Drie­hoek’ gin­gen begin 2011 op pad met camera’s om foto’s te maken van voor­beel­den in de buurt voor een leuke inricht­ing van de Span­ge­se­kade. Van die foto’s maak­ten ze onder bege­lei­ding van bewo­ners col­la­ges.  Daarna maak­ten de kin­de­ren met mate­riaal en hulp van Scrap een maquette.

Stu­dio IP Spangesekade

Op de dijk wonen voldo­ende ste­den­bou­wers, archi­tec­ten, ruim­te­li­jke vorm­ge­vers en plan­ners om op een pro­fes­sionele manier een inricht­ings­plan (IP) te maken voor de kade. Met dit plan kun­nen alvast tij­de­lijk een aan­tal din­gen wor­den uit­ge­vo­erd, zoals blo­em­bak­ken, zit­plek­ken, wan­del­route langs de kade, weg­vers­mal­ling en verkeersdrempels.

atelier-111010-afbouw-terras-a

In maart 2011 was de eerste work­shop van deze des­kun­dige bewo­ners om te brain­stor­men. Tij­dens de 2e Span­ge­se­ka­de­dag op 28 mei 2012 pre­sen­te­er­den ze een aan­tal ide­eën, waa­ro­ver bewo­ners en onder­ne­mers in dis­cus­sie kon­den gaan. Klik hier om die te beki­jken. Er is toen ook een enquête gehouden om reac­ties en sug­gesties te verzamelen.

In okto­ber 2013 ging de groep ver­der onder de vlag van de sticht­ing Schie­zicht. Zij heb­ben volgens een nieuwe aan­pak samen met de deel­ge­me­ente de inspraak geor­ga­ni­se­erd voor een herin­richt­ings­plan voor de kade. Kijk voor meer infor­ma­tie daa­ro­ver op de pagina Span­ge­se­kade onder Woo­nom­ge­ving. Klik hier voor de flyer met een beschrij­ving van de activiteiten.

 ‘Gro­ene Vin­gers’ / Ver­gro­ening Spangesekade

Een van de eerste activi­tei­ten in juni 2010 was het op aller­lei plek­ken zaaien van bloe­men; in kale perk­jes, een ont­b­re­kende straats­teen, een gat bij een lantaarn­paal. Tij­dens de Span­ge­se­ka­de­dag in mei 2011 zijn nieuwe blo­em­bak­ken getim­merd op de kade voor het atelier.

atelier-110628-bloembak-planten

Dank­zij een sub­si­die van de geme­ente kon in 2012 een belan­gri­jke stap wor­den gezet in het ver­der ver­groenen van de kade. Op basis van de ide­eën van de ont­wer­pgroep is in over­leg met deel­ge­me­ente en Stad­sont­wi­kke­ling, en in samen­spraak met omwo­nen­den en onder­ne­mers, een plan uit­ge­werkt om de par­keer­vak­ken tege­no­ver de huis­num­mers 165–171 en 178–183 om te bou­wen tot gro­en­vak­ken. Door het aan­pas­sen van de sto­epran­den en het mar­ke­ren van brede par­keer­plaatsen langs de bedri­jfs­ruim­tes, werd de weg vers­mald tot 5 meter. Klik hier voor een teke­ning van de bes­ta­ande en nieuwe situatie.

!Oproep Gro­ene Vingers!

Het plan­ten van 500 bol­len op 24 novem­ber 2012 was nog maar het begin. In het voor­jaar van 2013 is nog veel meer geplant en gezaaid in de nieuwe gro­en­vak­ken. Sinds 2013 is er enkele keren per jaar een gro­en­ac­tie om samen met andere buren te plan­ten, te wie­den, te zaaien, te pluk­ken en te oogs­ten. Elke woens­d­agoch­tend van 9.30 — 12.00 onder­houden enkele bewo­ners, samen met Klus & Werk van Pamei­jer het groen langs de kade.

Zin gek­re­gen om mee te doen met het onder­houd en beheer van de prach­tige bak­ken langs de kade? 

Meld je dan aan bij Meriam Beek via het alge­mene mail adres van Schiezicht.

atelier-spangesekade-1101

 

Foto: Deze en andere foto’s van al uit­ge­vo­erde acties staan op de foto­ga­le­rij van het Ate­lier Span­ge­se­kade op pica­sa­web

Foto inhul­di­ging door Wil­lem Beekhuizen