Cen­trum Schiezicht

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 09:28,
schiezicht-1302-centrum schiezicht md

Cen­trum Schie­zicht is de cen­trale loca­tie in het bou­w­b­lok Schie­zicht. Betrok­ken bewo­ners en onder­ne­mers orga­nise­ren van daa­ruit aller­lei pro­jec­ten en activi­tei­ten voor de buurt. In 2012 werd de win­kel­ruimte aan de Mathen­es­ser­dijk 272B in gebruik geno­men. Dit was de voor­ma­lige ingang van de Tweede­hands Markt aan de Span­ge­se­kade. Via een trap kom je uit in de voor­ma­lige ops­la­g­ruim­tes aan de kade op nr. 176.

atelier-131005-kadekantineOp 5 okto­ber 2013 was er tij­dens de fee­ste­li­jke inhul­di­ging van de plan­ten­bak ook Open Huis in de nieuwe ruim­tes van Cen­trum Schie­zicht aan de Span­ge­se­kade. In de toe­koms­tige ‘kade­kan­tine’ was een expo­si­tie van activi­tei­ten van het Ate­lier Span­ge­se­kade en Stu­dio IP-Spangesekade. In 2014 zijn de ruim­tes ver­der opgeknapt.

De kade­kan­tine heeft nu een keu­ken en een podium voor optre­dens. Het ate­lier is een mul­ti­func­tionele wer­kruimte (yoga, schil­der­les­sen, ver­ga­de­ren, work­shops). In het Dijk­dok kun je terecht om te klus­sen.  Bij de entree op Mathen­es­ser­dijk 272B is een ver­ga­der­ruimte, waar bewo­ners, orga­ni­sa­ties uit de buurt en ande­ren terecht kunnen.

Neem con­tact op met Julia Hevemeyer als je een ruimte in Cen­trum Schie­zicht wilt huren of iets wilt organiseren.

Volgen de activi­tei­ten in en rond Schie­zicht op Face­book.

Cen­trum Schie­zicht is één van de pro­jec­ten van de sticht­ing Schie­zicht.

Foto kade­kan­tine door Wil­lem Beekhuizen.