Groen, spe­len, ontmoeten

groen spelen ontm-1511-impressie

Nu het deel van de Mathen­es­ser­dijk tus­sen Jan Krui­jff­straat en Noord­schans opnieuw is bestraat en bete­geld wil­len de bewo­ners de ruime sto­epen gebrui­ken om meer groen, en leven­dig­heid te rea­li­se­ren. Daa­rom heb­ben ze drie thema’s beno­emd: Groen, spe­len en ontmoeten.

Bij de herin­richt­ing van de straat zijn de — door de bewo­ners onder­houden — blo­em­bak­ken flink klei­ner gewor­den ten gunste van enkele par­keer­plaatsen. Ze wil­len de brede stoep gebrui­ken om een deel van het groen weer terug te kri­j­gen. Hier­voor wil­len ze de beton­nen bak­ken van de Schie­dam­se­weg gebrui­ken en omt­im­me­ren (“Delfs­ha­vense stijl” zoals bij De Schans en GKH-school).

In dit deel van de straat zijn de afgel­o­pen jaren veel kin­de­ren gebo­ren, daa­rom wil­len ze ook enkele speel­vo­or­zie­nin­gen plaatsen; een schom­mel, een dui­kel­rek en een zand­bak. Hier­mee heb­ben de kin­de­ren een speel­plek voor de deur, en ont­staat een ont­moe­tingsplek voor buren.

In novem­ber is een sub­si­die­aan­vraag inge­di­end bij de gebieds­com­mis­sie Delfs­ha­ven in het kader van de actie ‘Doe je ding’ met steun van de Buur­co­ope­ra­tie Mathen­es­ser­dijk. De gebieds­com­mis­sie heeft de aan­vraag volle­dig goedge­keurd, zodat de uit­voering in 2015 kan gebeu­ren. Tij­dens de Lentebor­rel op 26 maart zijn de eerste ide­eën besproken.

Meer infor­ma­tie via Edwin Dek­ker, één van de initiatiefnemers.