Groen+Kleur

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 10:45,
g+k-140512-bakken schans opschonen

Groen+Kleur in 2015

g+k-150517a-plantjesdag+muziekEind 2014 is een samen­wer­king aan­ge­gaan met Wils­kracht Werkt om samen met Lau­rens en Zowel meer bewo­ners uit Bospolder-Tussendijken te bet­rek­ken bij de activi­tei­ten in en om de Schans. Met die nieuwe vri­jwil­li­gers kun­nen ook minder-valide bewo­ners deel­ne­men aan de activi­tei­ten van Groen + Kleur:
* ver­z­or­gen van de plan­ten­bak­ken
* gro­en­mid­da­gen met spe­ciale activi­tei­ten, gere­la­te­erd aan de sei­zoe­nen (zaden scho­nen, kweek­bak­jes vul­len, paas­stuk­jes maken, plant­jes ver­pot­ten, blo­em­stuk­jes maken, herfst­s­lin­gers, kerst­stuk­jes)
* mobiele buurt­ta­fel op het Kan Kruijffplein

Die samen­wer­king heeft ertoe geleid dat de sticht­ing Wils­kracht Werkt begin 2015 de orga­ni­sa­tie heeft over­ge­no­men van de Buur­co­ope­ra­tie Mathen­es­ser­dijk. De bege­lei­ding van de activi­tei­ten bli­jft bij Hieke Pars.

Pro­ject Groen+Kleur: Aant­rek­ke­lijk omgeving

In het najaar van 2012 is de volle­dige herin­richt­ing van de stra­ten ron­dom de Schans van start gegaan. Een mooie gele­gen­heid om ook de gro­en­vo­or­zie­ning te ver­be­te­ren. Hier­voor is het pro­ject Groen+Kleur bedacht. Con­creet houdt Groen+Kleur in dat er op het bin­nen­ter­rein een kleine kas is geko­men voor het kwe­ken van bloe­men en plan­ten. Wan­neer deze groot genoeg zijn, kun­nen ze geplant wor­den in de gro­en­bak­ken rond het gebouw. Voor bewo­ners is er een aant­rek­ke­li­jke zit­plek op de kop van het woon­z­org­cen­trum de Schans en diverse mooie plan­ten­bak­ken. Het hele jaar door zijn er activi­tei­ten die te maken heb­ben met tui­nie­ren. Denk aan zaaien, bol­len plan­ten, blo­em­schik­ken, zaden verz­a­me­len, plant­jes uit­de­len aan omwo­nen­den, een bloemetje voor de buur­v­rouw, enzovoort.

Een sociaal project

g+k-130526-rondleiding kas-1Hieke Pars, een kunst­enaar uit Bospolder-Tussendijken met spe­ciale erva­ring in gro­en­pro­jec­ten en Patrick Boel, actieve bewo­ner van de Mathen­es­ser­dijk, zijn nauw betrok­ken bij het pro­ject en leg­gen uit wat dit een bijzon­der pro­ject maakt: “Door het samen bezig zijn met groen, par­ti­ci­pe­ren bewo­ners actief in het beheer van hun eigen lee­fom­ge­ving en wordt de sociale cohe­sie in en om de Schans ver­groot. Door de bewo­ners te bet­rek­ken bij beheer en onder­houd kan een betere kwa­li­teit gro­en­vo­or­zie­ning wor­den gerea­li­se­erd en onder­houden. Dit ver­be­tert de sfeer op straat en nodigt uit om naar bui­ten te gaan. Groen+Kleur ver­be­tert dus zowel de fysieke woo­nom­ge­ving als de leven­dig­heid en leefbaarheid.

Tui­nie­ren voor iedereen

De Schans wordt steeds groener en iedereen kan een bijdrage leve­ren: tui­nie­ren met rol­la­tor, vanuit een scoot­mo­biel of rol­stoel, met aan­ge­past tuin­ge­reed­schap, of mobiele tuint­jes’ op bij­vo­or­beeld een rol­la­tor, alles is mogel­ijk. De activi­tei­ten vin­den plaats volgens een jaar­pro­gramma, afge­stemd op de sei­zoe­nen, mogel­i­jk­he­den en wensen.

Tuin­groep “Gro­ene Vingers’

gplusk-130408-verpottenEr is een tuin­groep van bewo­ners en omwo­nen­den, die het leuk vin­den om met elkaar de plan­ten en bloe­men te ver­z­or­gen. De tuin­groep komt elke 14 dagen op maan­dag­mid­dag van 13.30 — 15.00 bij elkaar om te tui­nie­ren; hoe vaak hangt af van het sei­zoen en het weer. De tuin­groep wordt bege­leid door Hieke Pars.

Zin om mee te doen? Geef je dan op bij Kitty Spoel, tele­foon 448 6500. Klik hier om de flyer te down­loa­den met de data van voor­jaar 2014.

SPONSORS

Het pro­ject is mogel­ijk gemaakt door de ‘Delfs­ha­vense Dui­ten’ en sub­si­dies van de deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven, de sticht­ing Lau­rens en de SOR. Lau­rens biedt prak­ti­sche onder­ste­u­ning en de SOR stelt ruimte op het bin­nen­ter­rein beschik­baar voor een kleine kas. Het Oranje Fonds geeft een bijdrage voor het jaar­pro­gramma. Aan­nemings­be­drijf Lin­de­loof heeft het tegel­werk onder de kas aangelegd.