Leven op de Dijk

bestrating md-1312-impressietekening

In 2013 namen enkele onder­ne­mers uit de Fabriek samen met bewo­ners van de dijk het initia­tief om iets te gaan doen aan de slechte bestra­ting in het gede­elte van de Mathen­es­ser­dijk bij de Fabriek. Het resultaat van die actie was dat eind 2014 groot onder­houd is uitgevoerd.

Toen dat klaar was is in samen­wer­king met de Buur­co­ope­ra­tie Mathen­es­ser­dijk een sub­si­die­aan­vraag inge­di­end bij de gebieds­com­mis­sie Delfs­ha­ven voor het rea­li­se­ren van extra wen­sen voor het ver­le­ven­di­gen van de straat: drie bomen in bak­ken (‘Rot­ter­damse stijl’, zie foto­mon­tage); her­stel­len van de gevel­tui­nen inclu­sief beplan­ting; plaatsen van fiets­niet­jes. Deze afron­ding past ook in het sche­tsont­werp dat in 2013 door onder­ne­mer en bewo­ners in over­leg met de deel­ge­me­ente is gemaakt.

Na het groo­ton­der­houd mist de straat nog leven om een echte woonstraat te zijn. Met bomen en gevel­tui­nen ont­staat er een mens-/dier-/insectvriendelijkere omge­ving. Meer groen zorgt ook voor meer zorg voor de open­bare ruimte.

Tij­dens de lentebor­rel in de Fabriek op 25 maart 2015 zijn de ide­eën bes­pro­ken met omwo­nen­den. Als eerste zul­len twee plan­ten­bak­ken wor­den geplaatst.

Neem voor meer infor­ma­tie con­tact op met Ina Wern­sen van Inicio.