Opzoo­me­ren

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 09:49,
opzoomeren-1101-logo

Met/voor de buren iets organiseren

Al jaren orga­nise­ren bewo­ners opzoo­me­r­ac­tivi­tei­ten op ver­schil­lende plek­ken op de dijk. Meest in het oog­sprin­gend zijn de zomerse bar­be­cues, gekop­peld aan schoon­maakac­ties en onder­houd van plantsoenen.

Het is een ideale manier om infor­meel ken­nis te maken met je buren. En dat bli­jkt vaak de aan­lei­ding voor veel geza­men­li­jke ver­vol­gac­ties. Als je elkaar kent, neem je mak­ke­li­jker con­tact op om samen din­gen aan te pak­ken. Veel activi­tei­ten en initia­tie­ven voor ver­be­te­rin­gen op de dijk, zoals beschre­ven op deze site,  zijn de afgel­o­pen 10 jaar zo begonnen.

Het is eigen­lijk heel mak­ke­lijk om met een paar buren te gaan Opzoo­me­ren en de geme­ente onder­ste­unt het met een kleine bijdrage (rond de 175 euro per activi­teit). Vanaf 2011 zijn ook extra bijdra­gen mogel­ijk als de activi­tei­ten vooral aan­dacht schen­ken aan Schoon, Groen, Spe­len en/of Mee­doen van nieuwe buren. Kijk voor meer infor­ma­tie op de site van Opzoomeren.

Voor­beel­den van activi­tei­ten in de afgel­o­pen jaren zijn:
* plant­soe­nen opknap­pen
* straat­bar­be­cue
* gro­en­dag met blo­em­bak­ken maken voor de hele dijk
* nieu­wjaars­re­cep­tie
* jeu-de-boules
* ken­nis­ma­ken met de nieuwe buren
* theetuin