Plant­soe­nen

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 09:49,
plantsoenen-1101-molenzicht

Adop­teer samen met je buren een plantsoen

Bewo­ners nemen steeds vaker met de buren het heft in eigen han­den om de stoep voor hun deur zelf te ver­fraaien met groen. Dat kan gaan van een­vou­dig boom– en gevel­tuintje, tot het plaatsen van grote urnen en het onder­houd van het plantsoen.

De deel­ge­me­ente onder­ste­unt het plaatsen en onder­houden van de urnen met een finan­ciële bijdrage uit het Bewon­er­sAc­tivi­tei­ten­Fonds. Won­ingcor­po­ra­ties Woon­bron en Havens­te­der heb­ben een potje voor ‘leef­baar­heid’. Met Opzoo­me­ren kun je er een leuk activi­teit van maken.

Het is ook mogel­ijk om met de deel­ge­me­ente een overeen­komst aan te gaan voor het zelf onder­houden van het plant­soen voor of naast je huis. In plaats van de Plant­soe­n­en­dienst ben jij dan ver­ant­wo­or­de­lijk, maar je kunt het dan ook geheel naar eigen inzicht inrich­ten. Hoever dat kan gaan, is goed te zien bij de plant­soe­nen en blo­em­bak­ken rond het blok Mathen­es­ser­dijk 328 — 340.  De VvE van dit blok orga­ni­se­ert dit met een bijdrage van de eigen­a­ren en een jaar­li­jkse sub­si­die van de deelgemeente.

Zeker nu de deel­ge­me­ente steeds meer bezui­nigt op onder­houd, ligt hier een prach­tige kans voor bewo­ners om zelf het initia­tief te onder­ne­men. Uitera­ard gelden er bepaalde afs­pra­ken en daa­rom is het han­dig om het bij­vo­or­beeld met een VvE te doen. Dan heeft de deel­ge­me­ente een dui­de­lijk aan­spreek­punt en de bewo­ners hoeven niet meer een aparte orga­ni­sa­tie op te zet­ten om de din­gen te regelen.

Meer infor­ma­tie over het Bewo­ners Activi­tei­ten Fonds is te vin­den op de site van de deel­ge­me­ente. Voor het zelf­be­heer gelden een aan­tal spel­re­gels en de afs­pra­ken wor­den vast­ge­legd in een kon­trakje. Een voor­beeld daar­van staat ook de site van het Bewo­ners Activi­tei­ten Fonds.

Op de site van de VvE-Mathenesserdijk is meer infor­ma­tie te vin­den hoe zij het onder­houd van plant­soe­nen en blo­em­bak­ken aan­pak­ken. Zie ook de pagina Opzoo­me­ren onder Activiteiten.

Foto: Over­ge­no­men van de site van de VvE-Mathenesserdijk.