Sin­ter­klaas­in­tocht

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 09:49,
sinterklaas-1101-intocht

Zater­dag 30 novem­ber 2013 om 12.00 bij de Lage Erfbrug

Delfs­ha­ven is een van de mooiste oude wijken van Rot­ter­dam. Rijk aan his­to­ri­sche pan­den die her­in­ne­ren aan een ver­le­den vol tra­di­ties. Maar bij de kin­de­ren van Delfs­ha­ven is de bekendste tra­di­tie onget­wi­j­feld de jaar­li­jkse Sin­ter­klaas intocht.

Sinds 1950 komt de Sint elk jaar per boot in Delfs­ha­ven aan, gehol­pen door een hele­boel Zwarte Pie­ten uit Delfs­ha­ven en tien­tal­len vri­jwil­li­gers. De orga­ni­sa­tie is in han­den van de Vere­ni­ging de Positivo’s.

Pro­gramma Sinterklaasintocht

12.00 – 13.00: Aan­komst Sin­ter­klaas en rondrit

Om 12.00 komt Sin­ter­klaas met zijn Zwarte Pie­ten per boot aan bij de kade naast de Lage Erf­brug. Van­daar vert­rekt hij voor een ron­drit per koets over de Schiedamseweg.

Vanaf 13.00: Sin­ter­klaas­pro­gramma (nader te bepalen)

Kijk voor meer infor­ma­tie over de jaar­li­jkse Sin­ter­klaa­s­op­tocht en de vere­ni­ging ‘de Positivo’s’ op de web­site. Daar staan ook veel foto’s.

Vri­jwil­li­gers gezocht
Voor de Sin­ter­klaas­in­tocht zijn veel vri­jwil­li­gers nodig, zowel op de zater­dag van de intocht, als bij de voor­be­rei­ding. Ieder jaar doen er ruim 75 Zwarte Pie­ten (kin­de­ren uit de buurt) mee en meer dan 40 vri­jwil­li­gers.
Stuur een email naar de Positivo’s als je ook wilt meehelpen.

De intocht is elk jaar op de laatste zater­dag van novem­ber. Schrijf voor 2013 alvast 30 novem­ber in je agenda.

De Sin­ter­klaas­in­tocht wordt mede mogel­ijk gemaakt door:
Deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven, diverse spon­sors, Vere­ni­ging His­to­ri­sche Sche­pen Delfs­ha­ven, Geme­en­te­wer­ken Delfs­ha­ven, Poli­tie Delfs­ha­ven, G.K. van Hogen­dorpschool, Sport­school Jagan/Spangen en alle kin­de­ren en vrijwilligers.