Tuin aan de Dijk

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 06:54,
tuin ad dijk-140913-doedag

Nog even genieten

Tot ieders ver­ras­sing heeft de geme­ente begin 2015 overeen­stem­ming bereikt met met het Gene­r­aal Ont­wi­kke­lings­be­drijf BV voor het afbou­wen van van Dorp. Naar ver­wacht­ing kan eind dit jaar wor­den begon­nen met de bouw, mits 70% van de won­in­gen dan ver­kocht is. Tot die tijd kun­nen omwo­nen­den nog even genie­ten van de tuin.

In januari is Anne­lies Ger­rit­sen als tuin­vrouw aan de slag gegaan. Met bewo­ners uit de buurt en vri­jwil­li­gers van Radar zorgt zij voor het tij­de­li­jke beheer van de tuin. Voor de kin­de­ren orga­ni­se­ert Schie­zicht de aan­leg van moe­stuint­jes onder lei­ding van Meriam Beek. Tij­dens de zomer zijn er extra activi­tei­ten voor kin­de­ren en vol­was­se­nen. Kijk op Face­book voor de aankondigingen.

Zon­dag 16 novem­ber 2014 fee­ste­lijk inhuldiging

Vanaf augus­tus heb­ben vri­jwil­li­gers van Radar hard gewerkt aan de inricht­ing van de ‘Tuin aan de Dijk’. Met diverse bewo­ners­gro­epen was er over­leg over de ver­dere inricht­ing (speel­plek, moe­stui­nen, ter­ras, afschei­ding, enz.) Er zijn ook al drie doe-dagen geweest, waar omwo­nen­den heb­ben mee­ge­hol­pen met beplanten.

tuin ad dijk-1410-overzicht uitsnedeOp zon­dag 16 novem­ber wordt de tuin fee­ste­lijk geo­pend. Van 15.00 — 18.00 is er dan van alles te doen.
Je kunt ook ken­nis­ma­ken met de nieuwe bewo­ners­com­mis­sie voor de tuin.
Kijk voor het pro­gramma van de opening op  Face­book.

Klik hier om een korte video te beki­jken van de doedag op  13 sep­tem­ber 2014 met spec­ta­cu­laire beel­den uit de lucht.

Zin om mee te wer­ken met het onder­houden van de tuin? Ide­eën voor activi­tei­ten in de tuin? Neem con­tact op met Anne­lies Ger­rit­sen.

Stad­stuin

De tuin is ont­wor­pen door Tieme Had­de­man, in opdracht van WMO Radar. Hij heeft geko­zen voor een hel­dere, open struc­tuur van paden en vak­ken. Alle vak­ken wor­den in eerste instan­tie beplant met gras­sen en onders­arm groen.  Later kun­nen bewo­ners de ver­schil­lende vak­ken naar eigen inzich­ten opnieuw invul­len met moe­stui­nen, speel­plek­ken, zithoek, …

De aan­leg is gedaan door vri­jwil­li­gers van Radar onder bege­lei­ding van Tieme en Andrea Moreira San­tos. Vanaf novem­ber neemt een bewo­ners­com­mis­sie het beheer over met bege­lei­ding van Anne­lies Ger­rit­sen en met steun van gebied Delfshaven.

Wat vooraf ging

Er is in sep­tem­ber 2013 defi­nitief bes­lo­ten dat de nieu­w­bouw op het braak­lig­gende ter­rein bij het com­plex van Dorp de komende jaren wordt uit­ge­steld. Vanuit de geme­ente is er bud­get beschik­baar gesteld om het ter­rein op te hogen en in te zaaien met gras, een een­vou­dig hekwerk ron­dom het ter­rein met een groen afschei­ding (zodat het hekwerk uit­ein­de­lijk opgaat in het groen), gro­ene beplan­ting langs de dam­wand van de par­keer­ga­rage en een afs­luit­bare poort. Het plaatsen van het hek en poort hangt af of bewo­ners bereid zijn de poort in de avond af te slui­ten en in de och­tend te openen. Mocht voor dit laatste geen vrijwilliger(s) wor­den gevon­den, dan zal de deel­ge­me­ente bes­lui­ten het ter­rein in zijn geheel open te laten.

Op 31 okto­ber is dit voors­tel bes­pro­ken met bewo­ners (direct omwo­nen­den) maar ook met bewo­ners van de Mathen­es­ser­dijk en omlig­gende stra­ten tij­dens een bewon­er­savond in de Schans. Klik hier voor het vers­lag van de avond. Een groep van enkele bewo­ners is aan de slag gegaan om een sche­tsont­werp maken en een stra­te­gie beden­ken hoe ze dit kun­nen realiseren.

Door de ophef­fing van de deel­ge­me­ente heeft dit initia­tief geen ver­volg gek­re­gen. De wel­zi­jns­or­ga­ni­sa­tie Radar WMO-diensten heeft toen begin 2014 in over­leg met de nieuwe gebieds­ma­na­ger van Delfs­ha­ven van de geme­ente de opdracht gek­re­gen om het ter­rein tij­de­lijk te herin­rich­ten met vrijwilligers.

Na de opho­ging van het ter­rein is Andrea Moreira San­tos, kracht­coach van Radar,  in mei 2014 aan de slag gegaan met het orga­nise­ren van de pla­not­nwi­kke­ling voor de tuin samen met bewo­ners uit de buurt.

bouwterrein van dorp-130607-vijver

Voor de opho­ging was er op het braak­lig­gende ter­rein al een mooi stukje natuur ont­s­taan. Wel gevaar­lijk van­wege drijfzand.