Buurt Bestu­urt Tussendijken

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 10:59,
buurtbestuurtlogo

.

.

Tus­sen­di­jken

De wijk Tus­sen­di­jken ligt tus­sen de Schie­dam­se­weg, Mathen­es­ser­weg en De Schie. Mathen­es­ser­dijk en Span­ge­se­kade beho­ren tot deze wijk.
Het hart van de wijk is in 1943 gebom­bar­de­erd door de geal­lie­er­den. Jaar­li­jks vindt hier een her­den­king plaats op vier mei. Eén van de grote dag­mark­ten van Rot­ter­dam wordt hier gehouden; de mul­ti­cul­turele markt op het Vis­se­ri­j­plein.
Gebouw Pier 80 is het klop­pend hart van de wijk; een groot wijk­cen­trum waar aller­lei activi­tei­ten plaats vin­den en waa­rin ook de lokale biblio­theek in is gevestigd.

Buurt Bestu­urt

De geme­ente werkt in Tus­sen­di­jken aan een schone en goed onder­houden bui­ten­ruimte. Om de vei­lig­heid in de wijk te ver­ho­gen, is gestart met het pro­ject Buurt Bestu­urt.
Het Buurt Bestu­urt comité, bes­ta­ande uit bewo­ners en pro­fes­sio­nals van Stad­sto­e­zicht, poli­tie en deel­ge­me­ente, is gestart in novem­ber 2012. Gemid­deld kwam het Buurt Bestu­urt comité 1 keer per maand bij elkaar in zorg­cen­trum De Schans. In de loop van 2014 bleek dat Buurt bestu­urt niet echt aans­laat in Tus­sen­di­jken. Er staan dan ook geen nieuwe bije­en­koms­ten meer gepland.

Kijk voor meer infor­ma­tie op de site van Buurt Bestuurt.

Buurt Bestu­urt is een aan­vul­ling op het over­leg van het bewo­ners­plat­form met de gemeente.