Over web­site mathenesserdijk.info

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:25,

Nieuws­brief, colo­fon, dis­clai­mer, Crea­tive Commons

Over de pro­jec­ten en activi­tei­ten op de Mathen­es­ser­dijk is veel infor­ma­tie beschik­baar, maar wel ver­s­nip­perd over vele bron­nen en instan­ties. Dat was in 2004 al de reden voor de uit­gave van de Mathen­es­ser­dijk Nieuws­brief. Van 2008 tot 2010 ver­scheen er ook 4 keer het bul­le­tin ‘Werk in Uit­voering’ van de stads­ma­ri­nier. Nu de regie op de Mathen­es­ser­dijk weer is over­ge­no­men door de deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven en de behoefte aan infor­ma­tie toeneemt, heeft Patrick Boel in 2011 het initia­tief geno­men tot het maken van een website.

Web­site Mathenesserdijk.info

De web­site is alle­re­erst bedo­eld als een ‘por­tal’ om de ver­spreide infor­ma­tie mak­ke­li­jke toegan­ke­lijk te maken voor bewo­ners op de Mathen­es­ser­dijk en andere geïn­ter­es­se­er­den. Maar zij zijn ook nad­ruk­ke­lijk uit­genodigd om infor­ma­tie aan te leve­ren. Wil je zelf een pagina behe­ren, dan kan dan ook. Mail voor meer infor­ma­tie naar mathenesserdijk.info. Een ach­ter­lig­gend doel is ook om de ont­wi­kke­lin­gen op de dijk te docu­men­te­ren. Vaak gaat de aan­dacht uit naar wat niet goed is en wat nog moet gebeu­ren. Wat al is bereikt, raakt op de acht­er­grond. Met deze site komt alles meer in perspectief.

Nieuws­brief mathenesserdijk.info

1 á 2 keer per jaar ver­schi­jnt er per email ook een nieuws­brief met aan­kon­di­gin­gen en ander nieuws. De nieuws­brief wordt toe­ge­stu­urd aan bewo­ners van de Mathen­es­ser­dijk en omge­ving, poli­tici, amb­ten­a­ren, pers en andere geïn­ter­es­se­er­den. Sug­gesties voor de nieuws­brief zijn wel­kom. Aan­mel­den voor de nieuws­brief is mogel­ijk door een email te stu­ren naar mathenesserdijk.info met ver­mel­ding van naam, adres en orga­ni­sa­tie (voor zover van toe­pas­sing). Het archief van de nieuws­brie­ven staat op ‘Nieuws­brief’.

Colo­fon:

Uit­ge­ver: Patrick Boel; siteemail

Ont­werp en site­bouw (2011): Wilco Lam­berts, Kunst en Druk­werk, site

Ver­nieu­wing site en mail­pro­gramma (2013): Thor­ben Jäger, Nexts­tage, site, email

Met mede­wer­king van een groot aan­tal bewo­ners en onder­ne­mers op de Mathen­es­ser­dijk en de Spangesekade.

Foto’s, ten­zij anders ver­meld: Patrick Boel

De site en de nieuws­brief zijn in 2011 en 2013

mede mogel­ijk gemaakt door een finan­ciële bijdrage van de deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven uit het Bewo­ners Activi­tei­ten Fonds (BAF). Klik hier voor meer infor­ma­tie over het BAF.

Dis­clai­mer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg­vul­dig­heid samen­ge­steld. Waar mogel­ijk is infor­ma­tie geve­ri­fie­erd bij betref­fende per­so­nen en orga­ni­sa­ties. De uit­ge­ver is ech­ter op geen enkele manier aan­s­pra­ke­lijk voor onvol­le­dig­he­den en onjuis­the­den, en voor even­tu­ele schade ten gevolge daar­van. Aan de inhoud van de site kun­nen geen rech­ten wor­den ontleend.

Betrok­ke­nen wor­den drin­gend opge­ro­epen om onvolledigheden/onjuistheden te mai­len naar mathenesserdijk.info. Die zul­len dan zo snel mogel­ijk wor­den verwerkt.

Crea­tive Com­mons Patrick Boel 2011

Het copy­right van de inhoud van deze site is beschermd onder de licen­tie­voor­waar­den van Crea­tive Com­mons. Gebruik is toe­ge­s­taand onder het prin­cipe ‘Naams­ver­mel­ding / Gelijk delen’.

Bekijk voor meer infor­ma­tie de Licen­tie­voor­waar­den op de site van Crea­tive Commons.