Bestem­mingsplan Mathen­es­ser­dijk eo

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:13,
bestemmingsplan-1103-kaart

 Her­zie­ning bestemmingsplan

Het hui­dige bestem­mingsplan voor Bospolder-Tussendijken is vast­ge­steld in april 2007. Het is het zoge­no­emde ‘vige­rende bestem­mingsplan’. Bij het onder­zoek naar de ves­ti­ging van gara­ges werd dui­de­lijk dat dit vige­rende bestem­mingsplan slor­dig was gemaakt, op veel pun­ten ondu­i­de­lijk was en hier en daar in strijd met het beleid van geme­ente en deel­ge­me­ente. Daa­rom bes­loot de deel­ge­me­ente in 2009 tot een gede­el­te­li­jke her­zie­ning.
Het voor-ontwerp Bestem­mingsplan Mathen­es­ser­dijk e.o. was in 2010 gereed en ter inz­age voor insprekers.

In het nieuwe bestem­mingsplan is reke­ning gehouden met de plan­nen en ont­wi­kke­lin­gen, zoals vast­ge­legd in de gebieds­vi­sie voor Bospolder-Tussendijken.  Kijk op de pagina Gebieds­vi­sie onder Pro­jec­ten voor meer infor­ma­tie en om de visie te downloaden.

Eind 2011 is het bestem­mingsplan door de geme­en­teraad vast­ge­steld.  Klik hier voor de tekst van het nieuwe bestem­mingsplan en de plan­ka­art.