Gebieds­vi­sie Bospolder-Tussendijken

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:13,
gebiedsvisie-1103

In 2008 heb­ben deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven, won­ing­bou­wve­re­ni­ging COM-wonen en pro­jec­tont­wi­kkelaar Pro­per Stok het initia­tief geno­men om een Gebieds­vi­sie op te stel­len voor Bospolder-Tussendijken. Die gebieds­vi­sie is het kader voor de ver­dere ste­de­li­jke ver­nieu­wing in deze wijken. In de loop van 2009 is deze visie vast­ge­steld door de deel­raad van de deel­ge­me­ente.
Klik hier om de Gebieds­vi­sie Bospolder-Tussendijken te downloaden.

Gara­ga­ge­pro­ble­ma­tiek

Tij­dens de inspraak over de gebieds­vi­sie zijn door het Bewo­ners­plat­form enkele cru­ciale wijzi­gin­gen voor­ge­steld in ver­band met de gara­ge­pro­ble­ma­tiek aan de Mathen­es­ser­dijk en Span­ge­se­kade. Eind 2008 had het plat­form daa­ro­ver een uit­ge­breid dos­sier samen­ge­steld als onder­deel van de Actie Gara­ges. Deze voor­stel­len zijn daarna door de deel­raad una­niem over­ge­no­men. In het nieuwe Bestem­mingsplan Mathen­es­ser­dijk zijn deze wijzi­gin­gen ver­werkt in de Toelicht­ing.
Klik hier om de wijz­gings­voor­stel­len te downloaden.

Herin­richt­ing Spangesekade

De herin­richt­ing van de Span­ge­se­kade is één van de drie pro­jec­ten die prio­ri­teit heb­ben in de gebieds­vi­sie. In het Ate­lier Span­ge­se­kade heb­ben bewo­ners uit de buurt het voor­touw geno­men in de aan­pak van dit project.