Molen ‘de Graankorrel’

laatste bewerking mei 5th, 2015 at 14:38,
molen-1101-plan

Mathenesserdijk/Noordschans (t.o. café de Molen)

De Vere­ni­ging ‘Vri­en­den van de Gra­an­kor­rel’ zet zich al meer dan 25 jaar in voor behoud, hers­tel en heront­wi­kke­ling van de molen­st­omp.  Op een span­doek aan de molen­st­omp is het inno­va­tieve plan te zien dat Pelli Archi­tecs in 2005 heeft gemaakt. Over de finan­cie­ring kon ech­ter geen overeen­stem­ming wor­den bereikt met geme­ente en andere betrok­ken partijen.

De vere­ni­ging kiest nu voor een gefa­se­erde aan­pak. In het inte­ri­eur zijn al de nodige ver­be­te­rin­gen aan­ge­bracht en in 2010 kwam ook het fun­de­rings­hers­tel van het aan­ge­bou­wde pak­huis gereed. Daar­mee is de molen­st­omp geschikt voor bes­lo­ten, klein­scha­lige activi­tei­ten en evenementen.

De komende jaren is de bui­ten­kant aan de beurt.

Meer infor­ma­tie is te ver­kri­j­gen bij de Vere­ni­ging ‘Vri­en­den van de Gra­an­kor­rel’, Post­bus 25152, 3001HD Rot­ter­dam. Con­ta­ct­per­soon is dhr. W. Haag­man: email