Mos­kee Aya Sofia

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 11:34,
moskee-1101-blok

Renovatie/verbouw com­plex Mathen­es­ser­dijk 347 — 367

De mos­kee Aya Sofia is ver­spreid over de pan­den Mathen­es­ser­dijk 349 t/m 367 en de hoek van Duyl­straat. Naast een grote gebeds­ruimte aan de acht­er­zi­jde, bevat het com­plex ver­der een ont­moe­tings­ruimte, een win­kel, les­lo­ka­len, een advies– en ste­un­punt, en een groot aan­tal won­in­gen. De mos­kee heeft in vele opzich­ten een belan­gri­jke func­tie voor bewo­ners uit Bospolder-Tussendijken.

Start reno­va­tie februari 2014moskee-1402-start renovatie

Na jaren van voor­be­rei­ding en onder­han­de­lin­gen met de geme­ente startte in februari 2014 de reno­va­tie en ver­bouw. Ins­teek van de plan­nen is om het com­plex zo aan te pas­sen, dat het nog beter kan func­tio­ne­ren voor de ver­schil­len­den doeleinden.

Op de begane grond en de 1e ver­die­ping komen de ruim­tes voor de activi­tei­ten van mos­kee. Het bin­nen­ter­rein wordt ver­diept om zo meer ruimte te maken voor de gebedsruimte.

Op de 3e en 3e ver­die­pin­gen komen won­in­gen, toegan­ke­lijk via een gale­rij langs de acht­er­zi­jde. Klik hier voor de plat­te­grond van het verbouwingsplan.

De aan­pak van de pan­den van de mos­kee staat los van de klus­hui­zen in het naast­ge­le­gen deel van het blok.

Activi­tei­ten

De Aya Sofya heeft 5 afde­lin­gen, bes­ta­ande uit een hoofdaf­de­ling, jon­ge­ren, vrou­wen, jeugd meis­jes en de kinderafdeling.

Jon­gens Jeugd: De Jeugd afde­ling van Sticht­ing Aya­s­ofya heeft zijn eigen plek in de kel­der.
Het doel is de mos­lim­jon­ge­ren de juiste waar­den en nor­men mee te geven en zodo­ende zo goed mogel­ijk voor te berei­den op hun toe­komst in de Neder­landse samenleving.

Vrou­wen: De vrou­wen afde­ling heeft als doel reli­gieuze en cul­turele activi­tei­ten te orga­nise­ren. Hier­bij wordt ook de plaats van de vrouw in de samen­le­ving zo goed mogel­ijk gewaar­borgd, gere­spec­te­erd en beschermd.

Meis­jes Jeugd: Het doel voor onze jonge meis­jes is om samen te zor­gen voor behoud van haar iden­ti­teit en voor het beha­len van een zo hoog mogel­ijk oplei­dings­ni­veau. Hier­naast wor­den er ook reli­gieuze en cul­turele activi­tei­ten geor­ga­ni­se­erd voor onze jonge meisjes.

De kin­der club: De kin­der­club heeft als doel onze kin­de­ren spe­len­der­wijs en met het gebruik van visu­ele en audio tech­no­lo­gie, hun rele­vante infor­ma­tie aan te leren. Hier­bij wordt aan­dacht gege­ven aan de volgende onder­de­len: manu­ele vaardigheid,geloof, geschie­de­nis en het ont­wi­kke­len van kind zelfvertrouwen.

Onder­wijs: De sticht­ing Aya­s­ofya biedt gespe­cia­li­se­erde cur­sus­sen voor jon­gens en meis­jes tus­sen de 4–18 jaar. Kin­de­ren en jon­ge­ren wor­den voor­be­reid op de basis– en mid­del­bare school. Er is onder andere ook steun om de toe­komst­plan­nen van onze jon­ge­ren te realiseren.

Mee infor­ma­tie over de Aya Sofya Mos­kee en de ver­bou­wing is te vin­den op de site van de sticht­ing Steun Aya Sofya.