Schie­zicht Ontwikkeling

laatste bewerking mei 5th, 2015 at 14:35,
schiezicht-1102-overzicht schiezijde

Plan voor leegs­ta­ande won­in­gen en bedrijfsruimtes

Schie­zicht is een heel bijzon­der gebouw, met won­in­gen aan de Mathen­es­ser­dijk en onder­lig­gende bedri­jfs­ruim­ten aan de Span­ge­se­kade. Een groot deel van dit blok is jaren­lang ver­waar­loosd door de eigen­a­ren. Na de brand­brief van het Bewo­ners­plat­form in januari 2008 zijn diverse ver­be­te­rin­gen in gang gezet of uit­ge­vo­erd. Het gede­elte  Mathen­es­ser­dijk 234 –302 is in 2009 gere­no­veerd. Lees meer over de reno­va­tie op Schie­zicht (2009).

De eerste zes pan­den van het blok, Mathen­es­ser­dijk 220 – 230, zijn door de geme­ente aan­ge­we­zen als een ‘hot­spot . De reno­va­tie daar­van is begin 2012 afge­rond.  Lees meer over deze reno­va­tie op Schie­zicht Hot­spot (2012).

Na de fusie van PWS en Com.wonen tot Havens­te­der is begin 2012 een begin gemaakt met een nieuw ont­wi­kke­lings­plan voor het deel van Schie­zicht (234–302), dat valt onder de VvE Schie­zicht. Diverse pilots zijn gestart om ‘wer­kende weg’ de ont­wi­kkel­mo­gel­i­jk­he­den te onderzoeken.

Aan­pak woningen

In Schie­zicht zijn veel eigenaar/bewoners. Een deel van de won­in­gen is ver­hu­urd door par­ti­cu­liere eigenaar/verhuurders. Er zijn ech­ter ook een flink aan­tal won­in­gen die al jaren leeg staan en/of wor­den bewoond door antik­raak­wach­ten. Die won­in­gen zijn eigen­dom van Havens­te­der. In 2011 is begon­nen met de gelei­de­li­ijke ver­koop van vri­j­ko­mende won­in­gen. Vanaf sep­tem­ber 2012 wordt de anti-kraakbewoning beëin­digd. Lege won­in­gen komen beschik­baar voor regu­liere ver­huur of verkoop.

Onder­zocht wordt of er belang­stel­ling voor samen­vo­e­ging van won­in­gen op de 2e, 3e en 4e ver­die­ping. Daar­door ont­s­taan gro­tere won­in­gen, die bij­vo­or­beeld heel geschikt zijn voor wonen/werken. Door de samen­vo­e­ging kan het inge­wi­kkelde dub­bele trap­pen­huis wor­den verand­erd, wat op de ver­die­pin­gen meer ruimte schept en een eind maakt aan onder­linge geluidsoverlast.

Een lege won­ing op de begane grond kan ook een­vou­dig gecom­bi­neerd wor­den met een lege bedri­jfs­ruimte aan de kade. Op veel plaatsen is er zelfs al een trap. De mogel­i­jk­he­den voor zo’n woning+bedrijfsruimte  wor­den ver­der onderzocht.

sk160-1206-steenenstaal

Aan­pak bedrijfsruimte

Bij dit Havensteder-deel van Schie­zicht horen ook de bedri­jfs­ruim­tes aan de Span­ge­se­kade 157–191. Veel bedri­jfs­ruim­tes staan al lan­gere tijd leeg of heb­ben een tij­de­li­jke gebrui­ker. De gara­ge­be­drij­ven op nrs. 157 t/m 164 zijn in 2011 ontruimd, omdat ze daar geves­tigd waren in strijd met het bestemmingsplan.

In juni 2012 ves­ti­gede Nienke Ris zich als eerste met haar bedrijf ”van Steen en Staal’ op nr. 159–160. De voor­ma­lige gara­ges zijn van bin­nen en van bui­ten volle­dig gerenoveerd.De rol­deu­ren heb­ben plaats­ge­maakt voor hou­ten deu­ren, zoals die er oor­spron­ke­lijk ook waren. Met haar bouw­ma­nage­ment­bu­reau ‘van Steen en Staal’ ver­z­orgt ze de volle­dige orga­ni­sa­tie van reno­va­tie– en nieuwbouwprojecten.

Tij­dens de voor­be­rei­ding en ver­bou­wing bleek dat het niet een­vou­dig is om lege ruim­tes geschikt te maken voor een nieuw func­tie. Niet in de laatste plaats van­wege de hoge inves­te­rings­kos­ten. Daa­rom heeft Havens­te­der ervoor geko­zen de lege ruim­tes staps­ge­wijs te gaan heront­wi­kke­len. In een deel van de ruim­tes komt een ‘bro­ed­plaats’ voor (door-)startende onder­ne­mers. Zij huren de ruimte tegen een aan­ge­paste huur in onver­bou­wde staat en ze moe­ten zelf de noodzake­li­jke voor­zie­nin­gen tref­fen om de ruimte te kun­nen gebrui­ken. Havens­te­der stelt aan het zelf opknap­pen wel bepaalde voorwaarden.

De eerste huur­der in de ‘bro­ed­plaats’ is Sticht­ing Tree­house, o.a. bekend van de de timmer-activiteiten ven De Bende’ tij­dens festivals.

 

schiezicht.info-1302-puiCen­trum Schiezicht

Op Span­ge­se­kade 173 heeft het Ate­lier Span­ge­se­kade sinds 2010 een werk­plaats. Van daa­ruit orga­ni­se­ert ze de activi­tei­ten voor de herin­richt­ing van de kade. Lees meer daa­ro­ver op Ate­lier Span­ge­se­kade.
Vanuit het ate­lier wordt ook mee­ge­dacht met de ont­wi­kke­ling van Schie­zicht. Om daa­ro­ver meer infor­ma­tie te geven heeft het ate­lier de win­kel­ruimte in gebruik op Mathen­es­ser­dijk 272B. Hier komt het Infor­ma­tiep­unt Schie­zicht. Eén van de activi­tei­ten is een tweewe­keli­jks archi­tec­ten­spree­kuur op don­der­da­ga­vond. Diverse eigen­a­ren, zelf archi­tect en met erva­ring van de reno­va­tie van de eigen won­ing, geven daar advie­zen. Bekijk voor pre­ciese data en andere activi­tei­ten de aan­kon­di­gin­gen op de win­kel. Het Cen­trum Schie­zicht wordt eind 2013 uit­ge­breid met drie ruim­tes aan de Span­ge­se­kade 174–174. Meer infor­ma­tie over het cen­trum en de activi­tei­ten staat op Cen­trum Schie­zicht.

De komende jaren wordt zo met vereende krach­ten gewerkt aan ver­dere ver­be­te­ring van Schie­zicht. Daar­door ont­staat er een zeer geva­rie­erd, betaal­baar en aant­rek­ke­lijk aan­bod aan won­in­gen en bedri­jfs­ruim­tes. Kijk op Schie­zicht onder te Woon/Werk als je geïn­ter­es­se­erd bent.