van Dorp (2e fase)

laatste bewerking mei 5th, 2015 at 14:37,
van dorp 2-1504-impressie aanzicht nieuwbouw

Nieuwe ont­wi­kkelaar voor Mathen­es­ser­dijk 369 — 407 

Nieu­w­bouw start mogel­ijk eind 2015

Begin 2015 heeft het Gene­r­aal Ont­wi­kke­lings­be­drijf (G.O.B.) overeen­stem­ming bereikt met de Geme­ente om als­nog de laatste fase van van Dorp af te bou­wen. Het nieu­w­bouw­plan is het­zelfde als eer­der door Havens­te­der gepland. 23 april is de ver­koop fee­ste­lijk van start gegaan. Als meer dan 70% van de won­in­gen is ver­kocht, kan de bouw eind 2015 van start gaan. Kijk voor meer infor­ma­tie over de nieu­w­bouw op van Dorp (2e fase) onder Te Woon/Werk.

TUIN AAN DE DIJK

Oor­spron­ke­lijk zou in de loop van 2012 door Havens­te­der wor­den gestart met de bouw van de 2e fase. Maar zoals met veel andere nieu­w­bouw­pro­jec­ten van won­ing­bou­wve­re­ni­gin­gen, had Havens­te­der zich terug­ge­trok­ken en was ook hier de bouw voor onbe­paalde tijd uit­ge­steld. Geme­ente, Havens­te­der, omwo­nen­den en orga­ni­sa­ties uit de buurt heb­ben toen een plan gemaakt voor tij­de­li­jke invul­ling. Dit is eind 2014 gerea­li­se­erd. Meer infor­ma­tie daa­ro­ver onder Tuin aan de Dijk.

LOCATIE BOUWRIJP

In 2011 is er maan­den­lang gewerkt aan de bodemsa­ne­ring van het ter­rein. Er lagen nog veel olietanks van de voor­ma­lige gara­ges en bedrij­ven. Die zijn alle­maal uit­ge­gra­ven eve­nals de res­ten van de fun­de­rin­gen. Het ter­rein was begin 2012 bouwrijp.

SLOOP LAATSTE PANDEN EN BODEMSANERING

Na de ontrui­ming van de al jaren leegs­ta­ande en gekraakte pan­den van van Dorp, zijn die eind 2009 ges­loopt. Er bleef wel een blokje staan van de Doma garage op Mathen­es­ser­dijk 381 — 387. Met de eigenaar was er nog geen overeen­stem­ming over de aan­koop. Die aan­koop kwam in de zomer van 2010 wel rond en in de maan­den erna zijn ook de laatste bewo­ners ver­huisd. In april 2011 zijn ze gesloopt.

Na de sloop was eerst nog bodemsa­ne­ring nodig, want uit onder­zoek was bekend dat er ver­vui­ling in de grond zat: olie en zware meta­len. De hele sane­rings­ope­ra­tie in 2011 heeft een half jaar geduurd.

Het ver­der afgra­ven van de ver­vuilde grond wordt gecom­bi­neerd met de bou­wac­tivi­tei­ten voor de par­keer­ga­rage, die onder de nieuwe won­in­gen komt.

PLANNING

De oor­spron­ke­li­jke plan­ning was dat de eerste paal voor dit pro­ject van 44 won­in­gen en 74 par­keer­plaatsen na de zomer van 2012 de grond in zou gaan. De nieu­w­bouw sluit aan op de nieu­w­bouw van de 1e fase van van Dorp en gaat er het­zelfde uit­zien. Begin 2013 is de bouw voor onbe­paalde tijd (mini­maal een aan­tal jaren) uit­ge­steld. De nieuwe ont­wi­kke­ling G.O.B. ver­wacht nu eind 2015 te kun­nen star­ten met de bouw, mits 70% van de won­in­gen dan ver­kocht is.

Meer infor­ma­tie over de won­in­gen is te vin­den op de pagina van Dorp (2e fase) onder Te Woon/Werk.