Kade­muur Spangesekade

laatste bewerking juni 8th, 2015 at 13:30,
kademuur sk-131024-schade

Start werk­zaam­he­den 15 juni 2015

Na 2 jaar voor­be­rei­ding gaat het hers­tel van de kade­construc­tie van start. In plaats van de oude hou­ten keer­wand onder de beton­nen kade­construc­tie, komt er een nieuwe dam­wand (‘ach­ter­loop­sheid­scherm’) van kunst­stof aan de ach­ter­kant, onge­veer 4 meter vanaf het water. Om die te maken wordt eerst een strook van ruim 6 meter afge­gra­ven. De graaf– en hei­werk­zaam­he­den gebeu­ren vanaf een pon­ton in de Schie.

kademuur-1502-doorsnede nieuw scherm

Doors­nede kade­construc­tie met nieuwe keer­wand ter plaatse van de gemet­selde plantenbak.

Van­wege de vers­mal­ling is er tij­dens de werk­zaam­he­den één­richt­ings­ver­keer op de Span­ge­se­kade vanaf de afrit bij de Mathen­es­ser­brug tot de oprit naar het kru­ispunt Mathenesserdijk/Rozener Mantzstraat.

Klik hier voor meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den, zoals toe­ge­licht tij­dens de inloo­pa­vond op 4 juni 2015.

Helaas moet de prach­tige gemet­selde plan­ten­bak wijken voor het werk aan deze nieuwe keer­wand. Alle plan­ten en strui­ken kri­j­gen zoveel mogel­ijk een nieuwe plek elders in de buurt. Bij de herin­richt­ing komen er op een andere plek weer twee nieuwe bak­ken terug.

Wat vooraf ging

In maart 2013 onder­zocht Geme­en­te­wer­ken de kade­muur langs de Span­ge­se­kade. De keer­wand onder de kade­construc­tie bleek in zulke slechte staat, dat bes­lo­ten is tot volle­dige ver­nieu­wing. In de loop van 2014 is een plan gemaakt voor aan­pak van de kade­construc­tie vanaf de grote vis­plek bij de afrit naar de Span­ge­se­kade tot de Beukelsbrug.

Vlak voor de ophef­fing heeft de deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven nog € 300.000,- gere­ser­veerd om tege­lijk met de kade­muur ook de straat te herin­rich­ten. Tot nu toe was daar­voor geen geld, maar met de ver­nieu­wing van de kade­muur is er een kans om ‘werk met werk te maken’.  In 2013 heeft de deel­ge­me­ente samen met het Ate­lier Span­ge­se­kade gewerkt aan een inricht­ings­plan: IP-Spangesekade. Meer daa­ro­ver op de pagina Span­ge­se­kade onder Woonomgeving.

De con­struc­tie van de kade­muur dateerd uit 1920. Ze is aan­ge­legd in de tijd dat ook Schie­zicht werd gebouwd.
Aanleg fundering Spangesekade