Span­ge­se­kade

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 07:31,
ip spangesekade-141015-huidige situatie

Defi­nitief Ont­werp Span­ge­se­kade; inloo­pa­vond 2 juni 2015

De geme­en­teraad is akko­ord met het Defi­nitief ont­werp voor de herin­richt­ing. Uit­voering daar­van kan eind dit jaar star­ten, na de ver­nieu­wing van een deel van de kade­construc­tie. Die werk­zaam­he­den begin­nen op 15 juni.

spangesekade-150604-groen bakkenHelaas moet de prach­tige gemet­selde plan­ten­bak wijken voor het kade­hers­tel. Pre­cies op de plek van de gro­en­vak­ken komt onder de grond een nieuwe keer­wand. Bij de herin­richt­ing komen er wel twee nieuwe bak­ken, plus nog meer plek­ken voor groen.

De plan­nen kwa­men in 2014 onver­wachts in een stroom­ver­s­nel­ling toen de deel­ge­me­ente op de val­reep nog € 300.000,- reser­veerde voor de herin­richt­ing in com­bi­na­tie met de ver­nieu­wing van de kade­construc­tie. Op 28 okto­ber 2014 pre­sen­te­erde de geme­ente het  Voor­lo­pig Ont­werp voor de herin­richt­ing, waar­van de uit­voering begin volgend jaar gaat star­ten. Er zijn al veel gesprek­ken geweest met omwo­nen­den, onder­ne­mers en andere betrok­ke­nen over gro­en­plek­ken langs de kade, voldo­ende par­keer­ruimte, brede stoep met inrit bij de bedri­jfs­ruim­tes, trap­pen vanaf de dijk naar de kade, ver­plaatsen van de gemet­selde plan­ten­bak, een­richt­ings­ver­keer, enz. Dins­dag 28 okto­ber vanaf 17.00 — 20.00 is iedereen wel­kom voor een inloo­pa­vond in Schie­zicht om het Voor­lo­pig Ont­werp te beki­jken en te bespre­ken met amb­ten­a­ren van de geme­ente en leden van de gebieds­com­mis­sie Delfs­ha­ven. Gedu­rende de inloop is er geen pro­gramma. Geïn­ter­es­se­er­den kun­nen op elk wil­le­keu­rig moment bin­nen lopen. De avond wordt afges­lo­ten met een samen­vat­ting van de uit­koms­ten en een toelicht­ing op de ver­dere pro­ce­dure tot het defi­nitieve ontwerp.

De pro­fie­len geven een beeld hoeveel ruimte er is voor sto­epen, rij­weg, par­ke­ren, groen en wan­del­route. Dit is dus een ont­wer­p­schets (VO). Na ver­wer­king van alle reac­ties wordt pas een defi­nitief ont­werp (DO) vastgesteld.

Nieuwe aan­pak herin­richt­ings­plan voor de kade

In decem­ber 2013 is het plan­pro­ces van de herin­richt­ing van de Span­ge­se­kade afge­rond! Aan­lei­ding hier­voor was de noodzake­li­jke ver­nieu­wing van de kade­muur in 2015. Tot eind novem­ber 2013 kon­den bewo­ners en onder­ne­mers wen­sen opge­ven voor de inricht­ing van de open­bare ruimte. Hier­voor had het Ate­lier Span­ge­se­kade van Schie­zicht een nieuwe aan­pak bedacht. Nor­maal orga­ni­se­ert de deel­ge­me­ente één bewon­er­savond om wen­sen te verz­a­me­len en een tweede om hun reac­tie te vra­gen op het sche­tsont­werp. Ate­lier Span­ge­se­kade is ech­ter met de deel­ge­me­ente overeen geko­men om zelf een deel van het werk te doen. In samen­wer­king met de bewo­ners verz­a­melde een spe­ciale werk­groep van bewo­ners alle wen­sen. Met des­kun­di­gen van de geme­ente heb­ben ze die ver­werkt in het plan. Hier­voor wer­den een aan­tal activi­tei­ten geor­ga­ni­se­erd: een herfst­wan­de­ling op 27 okto­ber 2013; een work­shop met kin­de­ren op 6 en 13 novem­ber; een bije­en­komst met bewo­ners en onder­ne­mers van Schie­zicht (won­in­gen Mathen­es­ser­dijk en bedri­jfs­ruim­tes Span­ge­se­kade) op 3 novem­ber; een geza­men­li­jke feed­back bije­en­komst op 17 novem­ber, en een infor­ma­tie­avond van de deel­ge­me­ente op 2 decem­ber. Des­kun­dige bewo­ners (archi­tec­ten, ste­den­bou­wer, land­sch­aps­ar­chi­tec­ten, his­to­rici en sociaal-maatschappelijke pro­ces­ma­na­gers) leg­den tij­dens de activi­tei­ten uit hoe we met elkaar een veel ster­ker en beter plan kun­nen maken. Zij bespra­ken die infor­ma­tie met de Deel­ge­me­ente en ze hiel­den de bes­luit­vor­ming in de gaten. Klik hier om een uit­ge­breid vers­lag te down­loa­den met een beschrij­ving van het plan.

Gebieds­vi­sie Bospolder-Tussendijken

Eén van de belan­gri­jkste pro­jec­ten in de Gebieds­vi­sie Bospolder-Tussendijken uit 2009 is de herin­richt­ing van de Span­ge­se­kade. De kade vormt een belan­gri­jke scha­kel in de ver­bin­dings­route voor voet­gan­gers en fietsers vanaf Span­gen en de van Nelle Fabriek naar His­to­risch Delfs­ha­ven. Het moet een aant­rek­ke­li­jke route wor­den om te wan­de­len en te fietsen. Daar­naast is de kade ook te ont­wi­kke­len als een aant­rek­ke­lijk ver­bli­jfs­ge­bied langs het water van de Schie.

Ate­lier Spangesekade

atelier-1207-zitplekDe geme­ente heeft ech­ter geen geld om de kade groot­scheeps te herin­rich­ten. De bewo­ners is de onvei­lig­heid en troosteloos­heid van de kade en de leegs­ta­ande bedri­jfs­ruim­tes al jaren een doorn in het oog. En dus heb­ben ze in 20009 het initia­tief geno­men voor de opricht­ing van het Ate­lier Span­ge­se­kade. Op de dijk wonen veel ste­de­bou­wers, archi­tec­ten, bui­ten­ruim­teont­wer­pers en plan­ners. Tij­dens de 2e Span­ge­se­ka­de­dag op 28 mei 2011 pre­sen­te­er­den ze een aan­tal ide­eën voor het water, de kade en het aan­gren­zende Schie­zicht. Eerste ide­eën De ide­eën waren vooral bedo­eld om de dis­cus­sie op gang te bren­gen met bewo­ners en onder­ne­mers over de wen­sen voor de herin­richt­ing. Veel belang­stel­len­den heb­ben ook een vra­gen­lijst inge­vuld. Klik hier voor een over­zicht van de ideeën.

Tij­de­li­jke verkeersmaatregelen

De Span­ge­se­kade maakt offi­cieel onder­deel uit van de 30km-zone Tus­sen­di­jken. De brede straat zon­der drem­pels nodigt ech­ter uit tot (veel) te hard rij­den. Het Ate­lier Span­ge­se­kade heeft daa­rom in 2011 samen met de deel­ge­me­ente een plan gemaakt om zo snel mogel­ijk een aan­tal tij­de­li­jke maat­re­ge­len te tref­fen: ver­keersdrem­pels op regel­ma­tige afstan­den, vers­mal­ling van de rij­baan, ver­bre­den voet­pad langs de kade en meer groen. Tege­no­ver de wer­kruimte van het Ate­lier Span­ge­se­kade op nr. 173 is al een begin gemaakt met de aan­leg van een zit­plek en blo­em­bak­ken. Om het ver­keer af te rem­men is op de weg een zebra­pad geschil­derd en zijn de mar­ke­rin­gen van par­keer­plaatsen en fiet­spa­den opnieuw geverfd. Klik hier voor de teke­ning met tij­de­li­jke verkeersmaatregelen.

Ver­gro­ening kade

In januari 2012 heeft de geme­ente 50.000 euro ter beschik­king gesteld om alvast een begin te maken met de ver­gro­ening van de kade. Voort­bor­du­rend op de geno­emde tij­de­li­jke ver­keers­maat­re­ge­len is met Deel­ge­me­ente en Geme­en­te­wer­ken een plan uit­ge­werkt om langs de kade tege­no­ver de huis­num­mers 165–171 en 178–183 de par­keer­vak­ken te verande­ren in gro­en­vak­ken. Na over­leg met omwo­nen­den en onder­ne­mers van de kade is dit plan goedge­keurd. De aan­leg van de gro­en­vak­ken was in decem­ber 2012 klaar. In het voor­jaar is het eerste gro­en­vak ver­vol­gens verand­erd in een prach­tige gemet­selde plantenbak.

Kijk voor meer infor­ma­tie ook op de pagina Ate­lier Span­ge­se­kade onder Activiteiten.