Speel­plek Mathenesserbrug

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:15,
speelplek mbrug-131024-grasveld

Vooral met mooi weer heb je soms zin om even neer te stri­jken in het gras op de dijk, en te kijken naar de voor­bij­va­rende sche­pen. Helaas is dit mooie stuk van onze straat vooral bes­temd voor hon­den. Daa­rom heb­ben enkele buurt­be­wo­ners eind 2013 het initia­tief geno­men om op een gede­elte van dit mooie gro­ene stuk een speel­plek / relax­plek te maken die fijn is voor jong en oud, voor hon­den èn mensen.

De ambi­tie is om voor de zomer­va­kan­tie 2014 een sub­si­die­aan­vraag voor een bewo­ner­sin­itia­tief in te die­nen bij de gebieds­com­mis­sie Delfs­ha­ven. Er zijn al gesprek­ken geweest met amb­ten­a­ren van de geme­ente en met de gebieds­com­mis­sie. Zij ste­u­nen het initia­tief. Er moet nog wel pre­cie­zer wor­den afge­stemd hoe de inricht­ing van deze plek past in het alge­hele herin­richt­ings­plan voor de Span­ge­se­kade. Nu is het eerst zaak om con­crete plan­nen te maken, en daar kunt u bij helpen!

speelplek mbrug-131024-grasveld

Ont­werp jouw speel­plek; 15 juni 2014 v.a. 14.00

Tij­dens het kade­fes­ti­val op 15 juni 2014 orga­ni­se­ert de initia­tief­groep op dit stuk van de dijk een klein openlucht-festijn: ‘Ont­werp jouw speel­plek’ — voor kin­de­ren van 3 tot 103 jaar. Samen den­ken, sche­tsen en dis­cus­sië­ren over de inricht­ing van de plek aan onze kade. Vanaf 14 uur tove­ren we de plek om in een schets– en speel­ge­bied. Denk mee en doe mee, of kom de ont­wer­pen bekijken!

Neem voor meer infor­ma­tie con­tact op met Susan Hoger­vorst.