de Fabriek van Delfshaven

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:01,
fabriek-1302-md-zijde

Mathen­es­ser­dijk 410 — 422: bedrijfsverzamelgebouw

De Fabriek is een mar­kant pand aan het eind van de Mathen­es­ser­dijk in His­to­risch Delfs­ha­ven. Na de reno­va­tie in 2011–2012 is dit com­plex een inspi­re­rende thuis­ba­sis voor zelf­stan­dige onder­ne­mers en kleine bedrijven.

De Fabriek omvat 36 werk­units van 25 tot 50 m2. Door de kop­pel­baar­heid van units kan ook ruimte wor­den gebo­den aan enkele wat gro­tere of groei­ende bedrij­ven. De ruim­tes zijn afzon­der­lijk af te slui­ten en wor­den plug & play ver­hu­urd op basis van een fle­xi­bel huur­con­tract. Alle units heb­ben een trans­pa­rante uits­tra­ling en een toegang aan een atrium. Enkele ruim­tes heb­ben daar­naast een eigen entree aan de Mathen­es­ser­dijk. Het atrium, met te openen dak bij mooi weer, is de plek voor inter­ac­tie met mede­hu­ur­ders en voor spon­tane ont­moe­tin­gen. Alle huur­ders kun­nen ver­der vrij gebruik maken van de collec­tieve voor­zie­nin­gen zoals ver­ga­der– of over­leg­fa­ci­li­tei­ten, pantry’s, toi­let­ten, een fietsen­sa­lon en een collec­tief dakterras.

Een apart deel van De Fabriek, de laag­bouw, heeft een maats­ch­ap­pe­li­jke bestemming.

Op de site van ‘De Fabriek van Delfs­ha­ven’ is meer infor­ma­tie beschik­baar over huur­pri­j­zen, ruim­tes en voorwaarden.

Heeft u inter­esse in De Fabriek of in de mogel­i­jk­he­den om een unit te huren, neem dan con­tact op met de bedri­jfs­ma­kelaar van Havens­te­der.

Meer infor­ma­tie over de reno­va­tie van het com­plex staat op de pagina Fabriek van Delfs­ha­ven onder Pro­jec­ten (archief).