Schie­zicht Spangesekade

laatste bewerking juni 8th, 2015 at 15:22,
sk169-1410-te huur

Span­ge­se­kade 157 — 191;

bedri­jfs­ruimte te koop

De bedri­jfs­ruim­tes aan de Span­ge­se­kade 157 — 191*, onder­deel van het blok Schie­zicht, waren tot 2015 eigen­dom van Havens­te­der (voor­heen PWS). Daar­naast is/was Havens­te­der ook eigenaar van een groot aan­tal won­in­gen op de begane grond en op de ver­die­pin­gen aan de Mathen­es­ser­dijk.  Sinds april 2011 wer­den die te koop aan­ge­bo­den. Won­in­gen en bedri­jfs­ruim­tes kon­den afzon­der­lijk wor­den gekocht, maar ook in ver­schil­lende com­bi­na­ties. Zo kon je van twee won­in­gen één maken, een bedri­jfs­ruimte samen­vo­e­gen met een boven­lig­gende won­ing of gewoon een twee-, drie– of vier­ka­mer­ap­par­te­ment hele­maal naar eigen inzicht opknappen.

De bedri­jfs­ruim­tes zijn 60m2. Er zijn 2-, 3, en 4-kamerappartementen, in grootte varie­rend van 59 tot 130m2.

Met de andere eigen­a­ren in het blok, omwo­nen­den en geïn­ter­es­se­er­den is over­legd over het soort bedrij­ven dat hier past, in samen­hang met de plan­nen voor de herin­richt­ing van de Span­ge­se­kade. Kijk voor meer infor­ma­tie over de ont­wi­kke­lin­gen op Schie­zicht Ont­wi­kke­ling onder Projecten.

Een aan­tal bedri­jfs­ruim­tes zijn gekocht door een par­ti­cu­lier en volle­dig gere­no­veerd. Ze zijn nu bes­temd voor ver­huur. Kijk voor meer infor­ma­tie op de pagina Wer­kruimte aan het water onder Te Werk.

Infor­ma­tie over de ver­koop van de won­in­gen vindt je op Schie­zicht Mathen­es­ser­dijk onder TeWoon/Werk.

* Met uit­zon­de­ring van 185 en 186; die zijn par­ti­cu­lier eigendom.