Wer­kruimte aan het water

spangesekade-1506-werkruimte te huur

Aan de Span­ge­se­kade zijn sinds 2015 11 prach­tige wer­kruim­tes te huur. Oor­spron­ke­lijk maak­ten die deel uit van Schie­zicht, gro­ten­de­els in eigen­dom van Havensteder.

De wer­kruim­tes zijn 60m2 en volle­dig gere­no­veerd, inclu­sief instal­la­ties, sani­tair en keu­ken. Een deel wordt per­ma­nent ver­hu­urd, maar er zijn ook flex­plek­ken met bijbe­ho­rende faciliteiten.

spangesekade_kantoorunit1024x430-1506

Ga voor meer infor­ma­tie over de wer­kruim­tes, pri­j­zen en beschik­baar­heid naar Span­ge­se­kade. Je kunt ook con­tact opne­men met Nienke Ris van Steel en Staal: (010)752 1498 of Niels Plai­sier van Kade165: (010)717 1393.

Ga voor meer infor­ma­tie over Schie­zicht en de voor­ge­schie­de­nis van deze bedri­jfs­ruimte naar de pagina Schie­zicht Ont­wi­kke­ling onder Projecten.