Molenzicht

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:04,
molenzicht-1102-tewoon

Mathen­es­ser­dijk 354 — 396; woningen

 

 

 

 

De won­in­gen Mathen­es­ser­dijk 354 t/m 396 val­len onder de VvE-Molenzicht. Een deel van de won­in­gen is door Woon­bron ver­kocht aan par­ti­cu­lie­ren. De ove­ri­gen zijn verhuurd.

Regel­ma­tig zijn er vri­j­ko­mende won­in­gen te koop met een korting van 25% op de markt­waarde. Daar­voor gelden dan wel een aan­tal voorwaarden.

Koop­ga­rant­be­pa­lin­gen

Met Koop­ga­rant kiest je voor zeker­heid. Je kri­jgt van Woon­bron een korting van 25% op de markt­waarde van een bes­ta­ande won­ing. Dat scheelt aan­zi­en­lijk in je woon­las­ten. Met Koop­ga­rant bent je boven­dien ver­ze­kerd van een snelle ver­koop als je gaat ver­hui­zen. Woon­bron koopt de won­ing name­lijk gega­ran­de­erd van je terug.

Voor­waar­den
Aan het kopen van een Koopgarant-woning is een aan­tal voor­waar­den ver­bon­den. Zo heb je een zelf­be­wo­n­ingsp­licht, wat onder andere bete­kent dat je de won­ing niet mag onder­ver­hu­ren. Daar­naast moet je jehy­po­theek afs­lui­ten met Natio­nale Hypo­theek­ga­ran­tie (NHG). Boven­dien wordt, als je de won­ing terug­ver­ko­opt aan Woon­bron, de winst of het ver­lies gede­eld. Een onaf­han­ke­lijk taxa­teur bepaalt de markt­waarde van je won­ing bij aan– en ver­koop. De aan– en ver­ko­opprijs is een vast­ge­stelde prijs, dus kun je er niet over onderhandelen.

Ver­bou­wen?
Laat je goed infor­me­ren over de gevol­gen van ver­bou­win­gen in een Koopgarant-woning. Bij terug­ver­koop aan Woon­bron bepaalt een onaf­han­ke­lijk taxa­teur de meer­waarde van de ver­bou­wing. Deze meer­waarde hoef je niet te delen met Woonbron.

Meer infor­ma­tie?
Voor meer infor­ma­tie over Koop­ga­rant kunt je terecht bij je makelaar van Woon­bron makelaars. Ook kun je hier de bro­chure ‘Koop­ga­rant: kopen met korting’, downloaden.

Woon­bron makelaars: siteemail, tele­foon: (010)280 1100