van Dorp (2e fase)

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:03,
van dorp 2-1504-impressie aanzicht nieuwbouw

Won­in­gen te koop

VERKOOP (OPNIEUW) GESTART
In april 2015 is de ver­koop van de 2e fase van de nieu­w­bouw van van Dorp (opnieuw) van start gegaan met een nieuwe ont­wi­kkelaar. Oor­spron­ke­lijk zou Havens­te­der ook de 2e fase gaan bou­wen, maar zij zag daar in 2013 vanaf. Het Gene­r­aal Ont­wi­kke­lings­be­drijf BV heeft het pro­ject over­ge­no­men en ver­wacht eind 2015 te kun­nen star­ten met de bouw, mits 70% van de won­in­gen is verkocht.

PLAN

Het plan voor de 2e fase van Van Dorp bestaat uit 44 won­in­gen onder­ver­de­eld in drie hoofdty­pen, stadswo­n­in­gen, mai­son­net­tes en appar­te­men­ten. Het pro­ject is een ver­volg op de eerste bou­w­fase die in 2009 vol­tooid is. Met de rea­li­sa­tie van deze 2e fase is het bou­w­b­lok compleet.

Op de site van G.O.B. is uit­ge­breide infor­ma­tie te vin­den over het aan­bod met plat­te­gronden, impres­sie­te­ke­nin­gen en pri­j­zen. Uw kunt con­tact opne­men met het G.O.B. BV per email of tele­fo­nisch: (010)763 0640.

Meer alge­mene infor­ma­tie over de nieu­w­bouw is te vin­den op de pagina van Dorp (2e fase) onder Projecten.

Infor­ma­tie over de tij­de­li­jke inricht­ing staat op de pagina Tuin aan de Dijk onder Activiteiten.