1. Nieuws­brief Schiezicht

  Nieuws over de dijk voor­taan in de nieuws­brief van Schiezicht

  Van het bou­wen gaan we sinds 2015 op de dijk over naar aller­lei activi­tei­ten voor en door de buurt. Schie­zicht speelt daa­rin een rol als initia­tief­ne­mer, maar ook als de aan­bie­der van ruimte, faci­li­tei­ten en onder­ste­u­ning. Steeds meer bewo­ners, orga­ni­sa­ties en instan­ties weten de weg er naar­toe te vinden.

  Vanaf sep­tem­ber 2016 geeft Schie­zicht ook een eigen nieuws­brief uit. Die komt in de plaats van de nieuws­brief Mathenesserdijk.info. De web­site over de Mathen­es­ser­dijk bli­jft wel beschik­baar. Ze geeft een mooi beeld van wat er de laatste 15 jaar tot stand is gebracht op de dijk.

  Wil je op de hoogte blij­ven van activi­tei­ten op en om de dijk? Klik dan hier om je aan te mel­den voor de nieuws­brief van Schie­zicht.

   

   


 2. Span­ge­se­kade op de schop

  Op 15 juni gaan de werk­zaam­he­den aan de kade nu toch ein­de­lijk begin­nen. Als eerste wordt de dam­wand ach­ter de kade­construc­tie ver­nieuwd, onge­veer 4 meter vanaf het water. De aan­ne­mer heeft tot onge­veer half­weg de straat ruimte nodig voor graaf– en hei­werk­zaam­he­den. Daa­rom komen er hek­ken langs het bouw­ter­rein te staan en is er één­richt­ings­ver­keer op de Span­ge­se­kade vanaf de afrit bij de Mathen­es­ser­brug tot de oprit naar de kru­i­sing Mathen­es­ser­dijk Roze­ner Manz­straat.
  Eind okto­ber moet het werk klaar zijn aan deze kant van de Mathen­es­ser­brug. Meer informatie->


 3. Ver­koop van Dorp (2e fase) van start

  Op 23 maart 2015 is de ver­koop van de tweede fase van de nieu­w­bouw van Dorp van start gegaan. Begin dit jaar heeft Gene­r­aal Ont­wi­kke­lings­be­drijf BV het nieu­w­bouw­plan over­ge­no­men van Havens­te­der. Eind dit jaar kan de nieu­w­bouw star­ten, mits 70% van de won­in­gen is ver­kocht. Meer infor­ma­tie =>


  laatste bewerking juni 9th, 2015 at 10:24,
 4. MERGE

  Drij­vend op de Schie spe­len dan­sers met video­pro­jec­ties op de gevels Twee dan­sers op een pon­ton in de Schie, hun scha­du­wen spe­len met video­pro­jec­ties en ani­ma­ties op een scherm en op de gevel van de Fabriek. De voor­stel­ling begint om 21.30. Vanaf 20.00 is er een voor­pro­gramma met muziek en gra­tis kof­fie, thee en taart van de Schiemeisjes.

  Te zien vanaf de Ael­brechts­kade. Neem zelf een stoel mee.

  Kijk op Face­book voor meer infor­ma­tie of klik hier voor de flyer. Met de kortings­bon in de uit­nodi­ging krijg je 20% korting bij enkele restau­rants als je vooraf in de buurt wilt gaan eten.

  MERGE sluit aan op het eet­fes­ti­val Ketels aan de Kade dat over­dag plaats­vindt in His­to­risch Delfshaven.

  Ga voor uit­ge­breide infor­ma­tie naar de pagina over MERGE onder Activiteiten


 5. € 300.000,- voor herin­richt­ing kade

  Op 13 maart heeft de deel­ge­me­ente in haar laatste ver­ga­de­ring bes­lo­ten om € 300.000,- te reser­ve­ren voor de herin­richt­ing van de kade in 2015, in com­bi­na­tie met hers­tel van de kade­muur. Vanuit Schie­zicht en Ate­lier Span­ge­se­kade wordt al jaren geij­verd voor aan­pak van de kade. Door bewo­ners zijn al diverse ver­be­te­rin­gen door­ge­vo­erd, zoals de grote gemet­selde plan­ten­bak. In het najaar van 2013 heb­ben bewo­ners, onder­ne­mers en deel­ge­me­ente na een uit­ge­breide inspraa­kronde een com­pleet plan vast­ge­steld om een mooie route langs de kade te maken voor wan­de­laars, zit– en speel­plek­ken, een­richt­ings­ver­keer en bre­dere sto­epen langs het gebouw. De deel­ge­me­ente bleek nog geld over te heb­ben van 2013. Dat geld is nu o.a. gere­ser­veerd voor de Span­ge­se­kade. De geme­en­teraad moet dit nog wel goed­keu­ren. Het herin­richt­ings­plan past ech­ter uit­ste­kend in het beleid voor de bui­ten­ruimte, dus de ver­wacht­ing is, dat de raad het ermee eens zal zijn.

  Klik hier voor een uit­ge­breide beschrij­ving van het herin­richt­ings­plan. Lees meer over de kade >


 6. Onthul­ling Elek­tra­huisje door burgemeester

  Het elek­tra­huisje bij de Mathen­es­ser­dijk (kru­i­sing Mathen­es­ser­brug) is al prach­tig blauw geverfd. Maar het is nog niet af. Bij kin­de­rate­lier Punt 5 heb­ben acht kin­de­ren uit de wijk, in de leef­tijd van 7 — 12 jaar, linos­ne­den gemaakt. In decem­ber kon iedereen stem­men welke linos­nede de mooiste plek zou kri­j­gen. Dat wordt de afbeel­ding met oude gevels van de Mathen­es­ser­dijk, gemaakt door Maud. In totaal zijn er 11 kunst­wer­ken van Anouk, Elena, Maud, Michelle, Rylan, Que­rida, Pica, en Wanou. 

  Op woens­d­agoch­tend 26 februari is de bur­ge­mees­ter op bezoek in de Grote Vis­se­rijstraat. Om 9.45 zal hij dit bijzon­dere kunst­pro­ject onthul­len. U bent van harte uit­genodigd om op woens­dag 26 februari bij de onthul­ling aan­we­zig te zijn.

  Meer infor­ma­tie >


 7. 5 Okto­ber Inhul­di­ging Plan­ten­bak & Open Huis

  De nieuwe plan­ten­bak aan de Span­ge­se­kade wordt op zater­dag 5 okto­ber om 10.00 fee­ste­lijk inge­hul­digd door kin­de­ren van de dijk, wethouder van Huf­fe­len en bestu­ur­der Bebe­laar. Zij zul­len de pom­poe­nen aans­ni­j­den uit eigen kweek in de plan­ten­bak. Die gaan in een grote pan voor de pompoensoep. 

  Ate­lier Span­ge­se­kade nodigt buren, bewo­ners en onder­ne­mers van de dijk, en andere geïn­ter­es­se­er­den van harte uit. Om 9.30 staat de kof­fie klaar met zelf­ge­bak­ken taart. Voor de kin­de­ren is er een knut­sel– en teken­hoek. Vanaf 12.00 is het dan lek­ker soep eten.

   Aans­lui­tend is er zater­dag en zon­dag van 10.00 — 14.00 Open Huis in het toe­koms­tige Cen­trum Schie­zicht aan de kade nr. 174–176 en Mathen­es­ser­dijk 272B. Er zijn rond­lei­din­gen in de nu nog kale ruim­tes, er han­gen teke­nin­gen van de plan­nen voor Cen­trum Schie­zicht en infor­ma­tie over toe­koms­tige activi­tei­ten. Zoek je ruimte om activi­tei­ten voor de buurt te orga­nise­ren, heb je zin om mee te hel­pen opknap­pen, ben je gewoon nieuws­gie­rig, heb je ide­eën voor deze plek, wil je ken­nis maken met de initia­tief­ne­mers …?? Kom langs!


 8. Jeu-de-Boules op nieuwe plek

  Begin juli is het jeu-de-boules sei­zoen 2013 weer begon­nen. We spe­len elke woens­da­ga­vond vanaf 19.30. Schuif aan en doe gezel­lig mee. Aan­mel­den is niet nodig.
  Na de ver­hui­zing van Rini en Ger naar een ander stuk van de dijk spe­len we nu voor de deur van Cen­trum Schie­zicht op nr. 272B.
  Meer infor­ma­tie vind je op de pagina Jeu-de-Boules onder Activiteiten.

   


 9. Klus­hui­zen uit de steigers

  Net voor de bou­wvak is de aan­ne­mer vri­jwel klaar met de gevel­re­no­va­tie. De stei­gers zijn al weg en de bouw­plaats raakt leeg. De klussers kun­nen ein­de­lijk zelf aan de slag.

  Kijk voor meer infor­ma­tie op de pagina Klus­hui­zen onder Projecten.


 10. Zater­dag 15 juni plant­dag op de Spangesekade

  De afgel­o­pen maan­den is een wel heel bijzon­dere plan­ten­bak gemaakt op de Span­ge­se­kade. Heel veel men­sen uit de buurt heb­ben gemet­seld, gegra­ven, ste­nen ges­leept, tegels gelegd, kof­fie geschon­ken, aarde ver­vo­erd, enz. Het resultaat mag er zijn!

  Op vri­jdag 14 juni wordt de bak tot het randje gevuld met nieuwe aarde. Zater­dag 15 juni gaan we vanaf 12.30 aan de slag met het beplan­ten: plan­ten, bloe­men, strui­ken. Er is van alles te doen. Kin­de­ren kun­nen mee­hel­pen met plan­ten, maar ook knut­se­len en teke­nen. Na afloop lek­ker uit­puf­fen met taart en iets te drin­ken. Klik hier voor de flyer.

  Zin om mee te doen? Meld je even aan zodat we genoeg lek­kers kun­nen inko­pen. Mail naar jacco. bakker@upcmail.nl.

  Of kom gewoon gezel­lig langs om iets te drin­ken en het resultaat te bewonderen.


  laatste bewerking juli 9th, 2013 at 14:30,