Over­leg Gemeente

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 10:51,
bewonersplatform-1102-overleg

Tot 2012 over­legde het Bewo­ners­plat­form Mathen­es­ser­dijk vier­maal per jaar met de toen­ma­lige deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven in de Monit­or­groep over de voort­gang van de pro­jec­ten op de Mathen­es­ser­dijk. Tegen­wo­or­dig is het over­leg meer geor­ga­ni­se­erd per pro­ject en is er direct con­tact met de betrok­ken amb­ten­a­ren en ver­te­gen­wo­or­di­gers van betrok­ken orga­ni­sa­ties. Regel­ma­tig heb­ben leden van het Bewo­ners­plat­form nu con­tact met de leden van de Gebieds­com­mis­sie Delfs­ha­ven, bij­vo­or­beeld tij­dens commissievergaderingen.

Als bur­ger kun je zelf ook je stem laten horen tij­dens ver­ga­de­rin­gen van de gebieds­com­mis­sie. Bekijk de site van Delfs­ha­ven voor de mogelijkheden.

Buurt Bestu­urt Tussendijken

Sinds 2012 orga­ni­se­ert de geme­ente Buurt Bestu­urt in de wijk Tus­sen­di­jken. Als het gaat om ‘schoon, heel en vei­lig’ komen hier zaken aan de orde die ook voor de Mathen­es­ser­dijk en Span­ge­se­kade van belang zijn.

Kijk voor meer infor­ma­tie op de pagina Buurt Bestu­urt Tus­sen­di­jken onder Bewo­ners­plat­form of op de site van Buurt Bestuurt.