Sticht­ing Schiezicht

laatste bewerking juni 9th, 2015 at 09:14,
schiezicht-1307-logo schiezicht.info

In en om Schie­zicht onder­ne­men bewo­ners steeds meer activi­tei­ten. Omdat die activi­tei­ten zelf geen rechts­per­so­on­lijk­heid heb­ben, heb­ben enkele actieve bewo­ners in februari 2013 de sticht­ing Schie­zicht opgericht.

De sticht­ing heeft als doel:
a. het oprich­ten van een buurt– annex infor­ma­tie­cen­trum, dat ruimte biedt aan initia­tie­ven en orga­ni­sa­ties die een toe­ge­vo­egde waarde heb­ben voor de leven­dig­heid en kwa­li­teit van de buurt in de breedste zin;
b. het sti­mu­le­ren van net­werk­vor­ming tus­sen de onder a. geno­emde initia­tie­ven en orga­ni­sa­ties, gericht op samen­wer­king en uit­wis­se­ling van ken­nis en erva­ring;
c. het exploi­te­ren van het onder a. geno­emde cen­trum;
d. het met raad en daad onder­ste­u­nen van onder a. geno­emde initia­tie­ven en orga­ni­sa­ties;
e. en het ver­rich­ten van alle ver­dere han­de­lin­gen, die met het vor­en­s­ta­ande in de ruimste zin ver­band houden of daar­toe bevor­der­lijk zijn.

Waar nodig treedt de sticht­ing namens de betrok­ke­nen bij een pro­ject of initia­tief op als ver­te­gen­wo­or­di­ger, bij­vo­or­beeld bij fond­sen­wer­ving, ver­gun­ning­sa­an­vra­gen en overeen­koms­ten. Namens de pro­jec­ten voert zij ook de finan­ciële administratie.

De sticht­ing zelf func­tioneert ver­der op de acht­er­grond, omdat het gaat om de pro­jec­ten en initia­tie­ven. Lopende pro­jec­ten zijn o.a.:
* Kade­fes­ti­val Delfs­ha­ven
* Cen­trum Schie­zicht
* Herin­richt­ing Span­ge­se­kade
* Schie­zicht Ont­wi­kke­ling
* Ate­lier Spangesekade

Klik hier voor meer infor­ma­tie over de sticht­ing (beleids­plan, begro­ting, jaar­re­ke­ning en orga­ni­sa­tie). Om recht­streeks con­tact op te nemen met de sticht­ing kun je een email sturen.

Volg de activi­tei­ten in en rond Schie­zicht op Face­book.

Schie­zicht ontvangt finan­ciële steun van o.a Gebieds­com­mis­sie Delfs­ha­ven, Oranje Fonds, Rabo Bank, Geme­ente Rot­ter­dam, Volks­kracht, Del­ta­port Dona­tie­fonds en Delfs­ha­ven Coö­pe­ra­tie. Ze werkt ver­der samen met o.a. Havens­te­der, Pamei­jer en Rot­ter­dams Cen­trum voor Theater.