ANBI

De stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk is mede afhankelijk van fondsen en subsidies. Elke financiële steun is meer dan welkom.

Particulieren en organisaties kunnen onze stichting steunen met een gift op ons rekeningnummer NL08TRIO 0320 1082 36 ten name van Buurcoop Mathenesserdijk te Rotterdam. Voor meer informatie over giften: zie de Belastingdienst

Informatie ten behoeve van ANBI

Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk is op 8 februari 2013 door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk fiscaal aftrekbaar is.

 

Hieronder vindt u diverse gegevens inzake onze ANBI status:

Algemene informatie

Naam:                    Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk

Adres:                    Mathenesserdijk 430, 3026GV te Rotterdam

Telefoon:                06-5344 2424

Email:                     info@mathenesserdijk.info

KvK:                       5722 0735

RSIN:                     852 488 129

Bankrekening:       NL08TRIO 0320 1082 36

Ten name van:      Buurcoop Mathenesserdijk

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk is samengesteld uit 3 personen, die gezamenlijk bevoegd zijn. De bestuursleden zijn:

Voorzitter:              Milja Kruijt

Secretaris/

penningmeester:    Patrick Boel

Bestuurslid:            Julia Hevemeyer

 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt onkosten.

 

Doelstelling

Het doel van de stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk is kort samengevat: “het in figuurlijke zin onderdak bieden aan activiteiten en initiatieven van burgers op en in de omgeving van de Mathenesserdijk die bijdragen aan het versterken van de buurcooperatie in de ruimste zin.”

 

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies van overheidsorganen, bijdragen van fondsen en giften van particulieren.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester, onder toezicht van de overige leden van het stichtingsbestuur.

ANBI FC