Net­werk Actieve Bewoners

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:41,
bewonersplatform-1103-netwerk

Bewo­ners­plat­form Mathenesserdijk

De Mathen­es­ser­dijk van ‘brug tot brug’ bestaat eigen­lijk uit een groot aan­tal ‘dor­pjes’ met elk hun eigen bijzon­der­he­den, activi­tei­ten en pro­ble­men. Zo’n dor­pje bestaat uit een bou­w­b­lok, een VvE of een karak­te­ris­tiek stuk van de dijk. ‘Het valt je pas op, als je het ziet.’

In 2006 heb­ben een aan­tal actieve bewo­ners uit de ver­schil­lende delen van de Mathen­es­ser­dijk zich vere­nigd in het Bewo­ners­plat­form Mathen­es­ser­dijk. Er was veel onv­rede of de situa­tie op de dijk en de traag­heid, waar­mee de deel­ge­me­ente de pro­ble­men aan­pakte. Samen kun je meer bereiken.

Het plat­form is geen orga­ni­sa­tie met sta­tu­ten en zo, maar een net­werk van actieve bewo­ners. Ze houden elkaar op de hoogte van ont­wi­kke­lin­gen en heb­ben geza­men­lijk regel­ma­tig over­leg met de deel­ge­me­ente over de voort­gang van de ver­be­te­ring van de dijk.

Begin 2008 heeft het plat­form een brand­brief gestu­urd aan de geme­ente. Plan­nen sta­gneer­den, bepaalde stuk­ken van de dijk ver­lo­ederde en de deel­ge­me­ente kon het niet meer aan. Toen­ma­lig wethouder Kara­kus heeft toen de Stads­ma­ri­nier aan­ge­steld als regis­seur met extra bevo­egd­he­den. Het door hem opge­zette Actie­pro­gramma Mathen­es­ser­dijk was een belan­gri­jke aan­ja­ger voor veel pro­jec­ten op de dijk.

Bekijk de Brand­brief Her­struc­ture­ring Mathen­es­ser­dijk met de belan­gri­jkste knelp­un­ten. Veel daar­van is inmid­dels opgelost.

Over een aan­tal hard­nek­kige pro­ble­men voert het Bewo­ners­plat­form aparte acties. Kijk daar­voor op de pagina’s Actie Vuil­con­tai­nersActie Gara­ges en Actie de Loper.

Meer infor­ma­tie over de activi­tei­ten van het Bewo­ners­plat­form vindt je op andere pagina’s van deze site.

Con­ta­c­t­adres voor het Bewo­ners­plat­form Mathen­es­ser­dijk is: email