OVER WEBSITE

Nieuws­brief, colo­fon, dis­c­lai­mer, Crea­ti­ve Commons

Over de pro­jec­ten en acti­vit­ei­ten op de Mathen­es­ser­di­jk is veel infor­ma­tie beschik­baar, maar wel vers­nip­perd over vele bron­nen en instan­ties. Dat was in 2004 al de reden voor de uit­ga­ve van de Mathen­es­ser­di­jk Nieuws­brief. Van 2008 tot 2010 ver­scheen er ook 4 keer het bul­le­tin ‘Werk in Uit­voe­ring’ van de sta­ds­ma­ri­nier. Nu de regie op de Mathen­es­ser­di­jk weer is over­ge­no­men door de deel­ge­me­en­te Delfs­ha­ven en de behoef­te aan infor­ma­tie toeneemt, heeft Patrick Boel in 2011 het initia­tief geno­men tot het maken van een website.

Web­site Mathenesserdijk.info

De web­site is bedoeld als een ‘por­tal’ om de ver­sprei­de infor­ma­tie over pro­jec­ten en acti­vit­ei­ten op de Mathen­es­ser­di­jk mak­ke­li­j­ke toeg­an­ke­li­jk te maken voor bewo­ners en ande­re geïn­ter­es­se­er­den. Maar iedereen is ook nadruk­ke­li­jk uit­geno­di­gd om infor­ma­tie aan te leve­ren. Wil je zelf een pagi­na behe­ren, dan kan dan ook. Mail voor meer infor­ma­tie naar mathenesserdijk.info. Een ach­ter­lig­gend doel is ook om de ont­wikke­lin­gen op de dijk te docu­men­te­ren. Vaak gaat de aan­dacht uit naar wat niet goed is en wat nog moet gebeu­ren. Wat al is bereikt, raakt op de ach­t­er­g­rond. Met deze site komt alles meer in perspectief.

Nieuws­brief mathenesserdijk.info

Tot 2014 ver­scheen 1 á 2 keer per jaar een nieuws­brief met aan­kon­di­gin­gen en ander nieuws. De nieuws­brief werd toe­ge­stu­urd aan bewo­ners van de Mathen­es­ser­di­jk en omge­ving, poli­ti­ci, amb­tena­ren, pers en ande­re geïn­ter­es­se­er­den. Het archief van de nieuws­brie­ven staat op ‘Nieuws­brief’.

Colo­fon:

Uit­ge­ver: Patrick Boel; siteemail

Ont­werp en site­bouw (2011): Wil­co Lam­berts, Kunst en Druk­werk, site

Ver­nieuwing site en mail­pro­gram­ma (2013): Thor­ben Jäger, Nexts­ta­ge, site, email

Ver­nieuwing site (2021): Mar­wan Anbaky, email

Met mede­werking van een groot aan­tal bewo­ners en onder­ne­mers op de Mathen­es­ser­di­jk en de Spangesekade.

Foto’s, ten­zij anders ver­meld: Patrick Boel

De site en de nieuws­brief zijn in 2011 en 2013 mede mogeli­jk gema­akt door een finan­cië­le bij­dra­ge van de deel­ge­me­en­te Delfs­ha­ven uit het Bewo­ners Acti­vit­ei­ten Fonds (BAF). 

Dis­c­lai­mer

De inhoud van deze site is met de groots­te zorg­vul­dig­heid samen­ge­s­teld. Waar mogeli­jk is infor­ma­tie geve­ri­fie­erd bij betref­fen­de per­so­nen en orga­ni­sa­ties. De uit­ge­ver is ech­ter op geen enke­le manier aans­pra­ke­li­jk voor onvol­le­dig­he­den en onjuis­the­den, en voor even­tue­le scha­de ten gevol­ge daar­van. Aan de inhoud van de site kun­nen geen rech­ten wor­den ontleend.

Betrok­ke­nen wor­den drin­gend opge­ro­epen om onvolledigheden/onjuistheden te mai­len naar mathenesserdijk.info. Die zul­len dan zo snel mogeli­jk wor­den verwerkt.

Crea­ti­ve Com­mons Patrick Boel 2011

Het copy­right van de inhoud van deze site is beschermd onder de licen­tie­vo­or­waar­den van Crea­ti­ve Com­mons. Gebruik is toe­ge­sta­an onder het princi­pe ‘Naams­ver­mel­ding / Geli­jk delen’.

Beki­jk voor meer infor­ma­tie de Licen­tie­vo­or­waar­den op de site van Crea­ti­ve Commons.