Actie de Loper

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:06,
actie-de-loper-1101-kop

Aan­pak weer toene­mende overlast

Het gebied de Loper omvat de bou­w­b­lok­ken op de kop van de Mathen­es­ser­dijk, de Grote Vis­se­rijstraat en de Mathen­es­ser­weg. In 1999 werd dit gebied op de Mathen­es­ser­dijk door de geme­ente aan­ge­we­zen als een van de eerste hot­spots voor ste­de­li­jke ver­nieu­wing van­wege ver­lo­edering van pan­den, drug­s­over­last, huis­jes­mel­kers enz. Geme­ente en won­ing­bou­wve­re­ni­gin­gen heb­ben in de jaren daarna, mede met steun van de Euro­pese Unie, heel veel ver­be­terd. Slechte pan­den zijn aan­ge­kocht, opge­knapt en deels weer ver­hu­urd of ver­kocht aan nieuwe bewo­ners. Daar­naast heeft de geme­ente ook par­ti­cu­liere eigen­a­ren onder druk gezet om hun pan­den beter te onderhouden.

Veel is gedaan om het ook op straat schoon, heel en vei­lig te maken, onder lei­ding van de stadsmarinier.

Actie

Helaas zijn niet alle won­in­gen aan­ge­pakt en dat beïnvlo­edt de uits­tra­ling van het blok. Ook zijn niet alle VVE’s actief. Dit betreft dan vooral van vooral het gede­elte Mathen­es­ser­dijk (nrs. 275 t/m 279) en de Grote Vis­se­rijstraat (nrs. 4 t/m 14.) In de loop van 2010 is de situa­tie hier weer dui­de­lijk aan het vers­lech­te­ren. Er wordt vaker opget­re­den tegen ille­gale kamer­ver­huur, diverse hore­ca­be­drij­ven in deze omge­ving zijn al een keer tij­de­lijk ges­lo­ten, de ver­koop en ver­huur van won­in­gen sta­gneert, de over­last op straat neemt toe en er is veel acht­er­stal­lig onder­houd aan sto­epen en straten.

Deze situa­tie bewijst nog eens hoe belan­grijk het is dat deel­ge­me­ente, poli­tie en instel­lin­gen heel alert blij­ven. Het is cru­ciaal om actief te hand­ha­ven tegen overt­re­din­gen en pro­ble­men struc­tu­reel aan te pakken.

Reden voor het Bewo­ners­plat­form Mathen­es­ser­dijk om heel nad­ruk­ke­lijk aan­dacht te blij­ven vra­gen bij geme­ente en deel­ge­me­ente voor deze nega­tieve ontwikkeling.

Wat gaat er zoal mis:
* vuil stor­ten naast de con­tai­ners
* ver­koop van drugs in de buurt
* ille­gale kamer­ver­huur
* dub­bel par­ke­ren
* repa­ra­ties van auto’s op de stoep of de straat
* slecht onder­houd van pan­den (ook na de reno­va­tie van 1999)
* win­kels en bedrij­ven, die zich niet aan openings­ti­j­den houden
* zwerf­vuil, dat meer­dere dagen bli­jft lig­gen
* hen­ne­pkwe­ke­rij
* leegstand
* kra­kers
* riool­breuk en –verzakkingen

De erva­ring leert, dat de geme­ente pas echt in actie komt als er veel klach­ten zijn. Veel inci­den­tele klach­ten maken samen dui­de­lijk dat er sprake is van een struc­tu­reel probleem.

Inci­den­tele klach­ten zijn op een aan­tal manier te mel­den:
=> Bel met het alge­mene num­mer van de geme­ente: 14010
=> Bel met het Meld­punt Over­last van de deel­ge­me­ente: (010)276 0000 of stuur een email. Alle mel­din­gen wor­den ver­trou­we­lijk behan­deld. Ano­niem mel­den kan ook.
=> Ga naar de site van de geme­ente en vul een klach­ten­for­mu­lier in.
=> Spreek Stad­sto­e­zicht aan. Zij kun­nen overt­re­din­gen door­ge­ven en zono­dig direct een bekeu­ring geven.

Vaker gaat het om een struc­tu­reel pro­bleem. Het is dan han­dig om zelf wat meer infor­ma­tie te verz­a­me­len, bij­vo­or­beeld foto’s maken, een dag­boek bij­houden, auto­ken­te­kens noteren.

Maak dan een afspraak met het Meld­punt Over­last om dit te bespre­ken. Bekijk de site voor meer infor­ma­tie over het (ano­niem) mel­den van over­last en contactadres.

Het kan ook hel­pen om de wij­ka­gent, (vaca­ture), aan te spreken.

Of u kunt con­tact opne­men met de Stads­ma­ri­nier Michiel van der Pols. Hij is er voor schoon, heel en vei­lig in dit deel van Delfs­ha­ven. Con­tact: siteemail of tele­foon secretariaat:06–5725 7058.