1. Han­dige Bedrijven

  Wist je dat er op de Mathen­es­ser­dijk vanaf de Mathen­es­ser­brug tot de Lage Erf­brug meer dan 80 bedrij­ven en orga­ni­sa­ties in het han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koo­phan­del staan geregistreerd.

  Som­mige bedrij­ven zijn heel zicht­baar, zoals bij­vo­or­beeld het Eethuisje van Delfs­ha­ven. Maar er zijn ook veel ZZP-ers en zake­li­jke dienst­ver­leners met kan­toor aan huis.

  Wil je hier een gra­tis ver­mel­ding met naam, adres en website?

  Neem dan con­tact op via: info@mathenesserdijk.info.

  Geef ook aan in welke cate­go­rie je bedri­jf­sac­tivi­teit past.

  Archi­tec­tuur, stedebouw

  Beel­dende kunst

  Bouw

  • ADS Lood­gie­ters en Instal­la­tie Advies, MD 346A
  • El Sha­dai Onder­houds­be­drijf, Zout­zie­der­straat: 06–1672 5472

  Bui­ten­schoolse opvang

  Film, foto, video

  Gra­fi­sche ontwerp

  Horeca

  Inter­net / Webdesign

  Onder­wijs

  • G.K. van Hoo­gen­dorpschool, MD455-457www.gkh.nl

  Medisch

  Meu­bel­ma­ke­rij

  Mode

  Thea­ter / Dans

  • Rot­ter­dams Cen­trum voor Thea­ter, MD 293: www.rcth.nl
  • Cul­tu­ur­huis Delfs­ha­ven, MD 293: www.rcth.nl

  Ver­ga­der­ruimte / zalenverhuur

  Zake­li­jke dienstverlening

  • Purchasing Ser­vices Inter­na­tio­nal, MD404A
  • Reba Advies, MD479A
 2.