Actie Vuil­con­tai­ners

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:06,
actie-vuilcontainers-1101

Vuil­con­tai­ners na 10 jaar ver­plaatst: De aan­houder wint

Sinds juni 2004 vra­gen bewo­ners aan­dacht voor de over­last van de boven­grondse afval­con­tai­ners bij de hoek van de Mathen­es­ser­dijk en de Zout­zie­der­straat. Bli­jk­baar de ideale plek voor ‘afval­toeris­ten’ om alles naast de con­tai­ner te dum­pen. In 2010 kreeg de deel­ge­me­ente zelfs de Gou­den Kak­ker­lak voor de ver­vui­ling op deze plek. Niet alleen kabels en lei­din­gen lagen dwars, maar ook de Roteb wilde maar niet mee­wer­ken aan onder­grondse con­tai­ners op een betere plek. actie vuilcontainers-1402-nieuwe locatie

Nu zijn alle inspan­nin­gen van bewo­ners, maar ook van de deel­ge­me­ente dan toch beloond.Er wor­den twee onder­grondse con­tai­ners geplaatst in de brede stoep t.o. nr. 321. Op de plek van de oude con­tai­ners komt weer gewoon een parkeerplaats.

Het voor­be­rei­dende werk is gedaan. Het wach­ten is nu op de plaatsing.

 Weg met de boven­grondse containers

De boven­grondse vuil­con­tai­ners op de Mathen­es­ser­dijk bij de Zout­zie­der­straat waren een gigan­ti­sche bron van erger­nis voor omwo­nen­den. Het pro­bleem was niet van van­daag of gis­te­ren. Al vanaf 2004 voer­den omwo­nen­den actie voor aan­pak van de over­last. Zij heb­ben de afgel­o­pen jaren de wan­toe­stan­den bij de con­tai­ners uit­voe­rig gedo­cu­men­te­erd in het Actie­dos­sier Vuilcontainers.

actie vuilcontainers-1007-zootje-knop

Niet voor niets kreeg de deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven in 2010 de ‘Gou­den Kak­ker­lak’ voor de wan­toe­stan­den bij deze containers.

Het Actie­dos­sier heeft daar zeker aan bijgedragen.

Voor het Bewo­ners­plat­form was de maat in 2011 vol. Nu de deel­ge­me­ente, Roteb en Stad­sto­e­zicht er na al die jaren niet in waren ges­laagd om het pro­bleem op te los­sen, was de enige oplos­sing dat de con­tai­ners hier weg moesten.

Wat is het pro­bleem met de vuilcontainers

DSC07103Boven­grondse con­tai­ners zijn een bekend pro­bleem, want ze zijn erg han­dig door de grote openin­gen. Men­sen komen dus met grote, volle afvalz­ak­ken, met klein grof vuil, bouw­puin en zak­ken bedri­jf­saf­val. De con­tai­ners raken snel over­vol en de bewo­ners in de buurt kun­nen hun afval vaak niet eens kwijt. Wat toch niet door de klep­pen past, wordt er gewoon naast gezet (TV’s, kas­ten, bed­den, stoe­len, auto­ban­den, com­pu­ters, lam­pen, enz.). Men­sen op zoek naar bruik­bare spul­len graaien ‘s nachts in de con­tai­ners en bij het zoe­ken naar bruik­bare spul­len wor­den afvalz­ak­ken uit de con­tai­ners gehaald en op de stoep geleegd. Naast de rotzooi die dat ople­vert, lopen men­sen die hun afvalzak net­jes aan­bie­den de kans beboet te worden.

Vanuit meer­dere stra­ten in de buurt ach­ter de Mathen­es­ser­dijk loop je gemak­ke­lijk naar de afval­con­tai­ners op het kru­ispunt Mathen­es­ser­dijk – Zout­zie­der­straat toe. Dit kru­ispunt is een verz­a­mel­plek. De Mathen­es­ser­dijk is een straat met tweericht­ings­ver­keer, waar­door je er gemak­ke­lijk met de auto langs kunt rij­den om afval te dum­pen. Ook ‘strui­ners’ komen in de auto langs om te kijken of er nog wat bruik­baars te vin­den is.

Voor bui­ten­s­ta­an­ders is moei­lijk voor te stel­len, hoe de over­last van deze vuil­con­tai­ners eruit ziet. Van­daar het Actie­dos­sier Vuil­con­tai­ners. Klik hier om het Actie­dos­sier te beki­jken en te  downloaden.

Zor­gen vuil­con­tai­ners bij jou in de buurt ook voor veel overlast?

De erva­ring leert, dat de geme­ente pas echt in actie komt als er veel klach­ten zijn. Veel inci­den­tele klach­ten maken samen dui­de­lijk dat er sprake is van een struc­tu­reel probleem.

Klach­ten zijn op een aan­tal manier te mel­den:
=> Bel met het alge­mene num­mer van de geme­ente: 14010
=> Bel met het Meld­punt Over­last van de deel­ge­me­ente: (010)276 0000 of stuur een email. Alle mel­din­gen wor­den ver­trou­we­lijk behan­deld. Ano­niem mel­den kan ook.
=> Ga naar de site van de geme­ente en vul een klach­ten­for­mu­lier in.
=> Spreek Stad­sto­e­zicht aan. Zij kun­nen overt­re­din­gen door­ge­ven en zono­dig direct een bekeu­ring geven.