Buur­co­ope­ra­tie Mathenesserdijk

laatste bewerking juni 2nd, 2015 at 08:55,
md.info-1302-logo ondergrond

De buur­tin­itia­tie­ven op de Mathen­es­ser­dijk zijn in 2013 een nieuwe fase inge­gaan. Nu de gevol­gen van een terugt­re­dende over­heid steeds zicht­baar­der wor­den, nemen de bewo­ners op de dijk steeds meer zelf het initia­tief voor nieuwe pro­jec­ten: onder­houd van het groen op de dijk, herin­richt­ing van de straat, advie­zen aan klussers, kunst­pro­jec­ten, zorg voor de buren, enz. De pro­jec­ten lopen uiteen van een activi­teit van één dag, waar­bij slechts enkele bewo­ners betrok­ken zijn, tot meer­ja­rige pro­jec­ten waa­rin bur­gers en instan­ties met elkaar samen­wer­ken. De bekos­ti­ging van der­ge­li­jke initia­tie­ven is steeds meer een mix van sub­si­dies, spon­so­ring, eigen bijdra­gen en inkomsten.

Daar­mee onts­tond ook de behoefte aan een vorm van insti­tu­tio­na­li­se­ring, waa­rin de con­ti­nuï­teit van ver­ant­wo­or­de­li­jk­he­den, aan­s­pra­ke­li­jk­he­den en finan­ciële zaken goed zijn geregeld.

Sticht­ing ‘Buur­co­ope­ra­tie Mathenesserdijk’

Enkele bewo­ners, die al lan­ger betrok­ken zijn bij een veel­heid aan activi­tei­ten op de dijk, heb­ben daa­rom in 2013 de sticht­ing Buur­co­ope­ra­tie Mathen­es­ser­dijk opge­richt. ‘Buur­co­ope­ra­tie’ staat voor samen­wer­king van buren. Geko­zen is voor een sticht­ing als rechts­per­so­on­lijk­heid omdat er geen sprake is van win­s­toog­merk. De sticht­ing zelf func­tioneert op de acht­er­grond, omdat het vooral gaat om de ermee ver­bon­den initiatieven/activiteiten.

Het doel van de sticht­ing is kort samen­ge­vat: “het in figu­ur­li­jke zin onderdak bie­den aan activi­tei­ten en initia­tie­ven van bur­gers op en in de omge­ving van de Mathen­es­ser­dijk die bijdra­gen aan het verster­ken van de buur­co­ope­ra­tie in de ruimste zin.”

De sticht­ing zal zelf niet naar bui­ten tre­den. Infor­ma­tie over de activi­tei­ten en initia­tie­ven waar zij bij betrok­ken is, zijn zicht­baar op www.mathenesserdijk.info en in de nieuws­brief. Lopende en afge­ronde pro­jec­ten zijn:
* Web­site en nieuws­brief Mathenesserdijk.info 2008 -
* Groen, spe­len, ont­moe­ten 2014–
* Leven op de Dijk 2014 -
* Groen+Kleur 2013–2015
MERGE 2013–2014
* Muur­schil­de­ring Elek­tra­huisje bij Mathen­es­ser­brug 2013–2014

Je kunt con­tact opne­men met Buur­co­ope­ra­tie Mathen­es­ser­dijk via het alge­mene email­adres info@mathenesserdijk.info.

Klik hier om het Beleids­plan 2015 + Jaar­vers­lag 2014 te down­loa­den met meer infor­ma­tie over de sticht­ing.