1. Op 13 maart heeft de deel­ge­me­ente in haar laatste ver­ga­de­ring bes­lo­ten om € 300.000,- te reser­ve­ren voor de herin­richt­ing van de kade in 2015, in com­bi­na­tie met hers­tel van de kade­muur. Vanuit Schie­zicht en Ate­lier Span­ge­se­kade wordt al jaren geij­verd voor aan­pak van de kade. Door bewo­ners zijn al diverse ver­be­te­rin­gen door­ge­vo­erd, zoals de grote gemet­selde plan­ten­bak. In het najaar van 2013 heb­ben bewo­ners, onder­ne­mers en deel­ge­me­ente na een uit­ge­breide inspraa­kronde een com­pleet plan vast­ge­steld om een mooie route langs de kade te maken voor wan­de­laars, zit– en speel­plek­ken, een­richt­ings­ver­keer en bre­dere sto­epen langs het gebouw. De deel­ge­me­ente bleek nog geld over te heb­ben van 2013. Dat geld is nu o.a. gere­ser­veerd voor de Span­ge­se­kade. De geme­en­teraad moet dit nog wel goed­keu­ren. Het herin­richt­ings­plan past ech­ter uit­ste­kend in het beleid voor de bui­ten­ruimte, dus de ver­wacht­ing is, dat de raad het ermee eens zal zijn.

  Klik hier voor een uit­ge­breide beschrij­ving van het herin­richt­ings­plan. Lees meer over de kade >


 2. Het elek­tra­huisje bij de Mathen­es­ser­dijk (kru­i­sing Mathen­es­ser­brug) is al prach­tig blauw geverfd. Maar het is nog niet af. Bij kin­de­rate­lier Punt 5 heb­ben acht kin­de­ren uit de wijk, in de leef­tijd van 7 — 12 jaar, linos­ne­den gemaakt. In decem­ber kon iedereen stem­men welke linos­nede de mooiste plek zou kri­j­gen. Dat wordt de afbeel­ding met oude gevels van de Mathen­es­ser­dijk, gemaakt door Maud. In totaal zijn er 11 kunst­wer­ken van Anouk, Elena, Maud, Michelle, Rylan, Que­rida, Pica, en Wanou. 

  Op woens­d­agoch­tend 26 februari is de bur­ge­mees­ter op bezoek in de Grote Vis­se­rijstraat. Om 9.45 zal hij dit bijzon­dere kunst­pro­ject onthul­len. U bent van harte uit­genodigd om op woens­dag 26 februari bij de onthul­ling aan­we­zig te zijn.

  Meer infor­ma­tie >


 3. De nieuwe plan­ten­bak aan de Span­ge­se­kade wordt op zater­dag 5 okto­ber om 10.00 fee­ste­lijk inge­hul­digd door kin­de­ren van de dijk, wethouder van Huf­fe­len en bestu­ur­der Bebe­laar. Zij zul­len de pom­poe­nen aans­ni­j­den uit eigen kweek in de plan­ten­bak. Die gaan in een grote pan voor de pompoensoep. 

  Ate­lier Span­ge­se­kade nodigt buren, bewo­ners en onder­ne­mers van de dijk, en andere geïn­ter­es­se­er­den van harte uit. Om 9.30 staat de kof­fie klaar met zelf­ge­bak­ken taart. Voor de kin­de­ren is er een knut­sel– en teken­hoek. Vanaf 12.00 is het dan lek­ker soep eten.

   Aans­lui­tend is er zater­dag en zon­dag van 10.00 — 14.00 Open Huis in het toe­koms­tige Cen­trum Schie­zicht aan de kade nr. 174–176 en Mathen­es­ser­dijk 272B. Er zijn rond­lei­din­gen in de nu nog kale ruim­tes, er han­gen teke­nin­gen van de plan­nen voor Cen­trum Schie­zicht en infor­ma­tie over toe­koms­tige activi­tei­ten. Zoek je ruimte om activi­tei­ten voor de buurt te orga­nise­ren, heb je zin om mee te hel­pen opknap­pen, ben je gewoon nieuws­gie­rig, heb je ide­eën voor deze plek, wil je ken­nis maken met de initia­tief­ne­mers …?? Kom langs!


 4. Begin juli is het jeu-de-boules sei­zoen 2013 weer begon­nen. We spe­len elke woens­da­ga­vond vanaf 19.30. Schuif aan en doe gezel­lig mee. Aan­mel­den is niet nodig.
  Na de ver­hui­zing van Rini en Ger naar een ander stuk van de dijk spe­len we nu voor de deur van Cen­trum Schie­zicht op nr. 272B.
  Meer infor­ma­tie vind je op de pagina Jeu-de-Boules onder Activiteiten.

   


 5. Net voor de bou­wvak is de aan­ne­mer vri­jwel klaar met de gevel­re­no­va­tie. De stei­gers zijn al weg en de bouw­plaats raakt leeg. De klussers kun­nen ein­de­lijk zelf aan de slag.

  Kijk voor meer infor­ma­tie op de pagina Klus­hui­zen onder Projecten.


 6. De afgel­o­pen maan­den is een wel heel bijzon­dere plan­ten­bak gemaakt op de Span­ge­se­kade. Heel veel men­sen uit de buurt heb­ben gemet­seld, gegra­ven, ste­nen ges­leept, tegels gelegd, kof­fie geschon­ken, aarde ver­vo­erd, enz. Het resultaat mag er zijn!

  Op vri­jdag 14 juni wordt de bak tot het randje gevuld met nieuwe aarde. Zater­dag 15 juni gaan we vanaf 12.30 aan de slag met het beplan­ten: plan­ten, bloe­men, strui­ken. Er is van alles te doen. Kin­de­ren kun­nen mee­hel­pen met plan­ten, maar ook knut­se­len en teke­nen. Na afloop lek­ker uit­puf­fen met taart en iets te drin­ken. Klik hier voor de flyer.

  Zin om mee te doen? Meld je even aan zodat we genoeg lek­kers kun­nen inko­pen. Mail naar jacco. bakker@upcmail.nl.

  Of kom gewoon gezel­lig langs om iets te drin­ken en het resultaat te bewonderen.


  laatste bewerking juli 9th, 2013 at 14:30,
 7. Door de lange win­ter is de plan­ning voor de herin­richt­ing van Jan Krui­jf­straat, Jan Krui­jff­plein en Mathen­es­ser­dijk flink vertraagd.In een deel van de Jan Krui­jff­straat tus­sen Gij­sings­traat en Mathen­es­ser­dijk zijn ze weer begon­nen. Dit gede­elte is in juli klaar. Na de bou­wvak gaan ze ver­der met het gede­elte van de Mathen­es­ser­dijk vanaf de Jan Krui­jff­straat tot de Röze­ner Manz­straat. Hier gaan zowel de straat als de stoep voor Mathen­es­ser­dijk 328 — 346 volle­dig op de schop, inclu­sief de twee plan­ten­bak­ken. Oor­spron­ke­lijk wil­den ze dit gede­elte voor de bou­wvak klaar te heb­ben, maar door tegen­val­lers is het weer opgeschoven.

  Neem voor meer infor­ma­tie con­tact op met direc­tie­vo­er­der Rob Hui­zinga, Geme­en­te­wer­ken, 010–489 9473 of toe­zicht­houder Koos de Wolf, 06–2042 2421. Of kijk op de pagina Herin­richt­ing Schans e.o onder projecten.

   


  laatste bewerking augustus 1st, 2013 at 11:59,
 8. Op 26 mei was de fee­ste­li­jke opening van de kweek­kas van Groen+Kleur op het bin­nen­ter­rein van de Schans. De afgel­o­pen maan­den is er druk gezaaid en ver­pot door een actieve tuin­groep van bewo­ners uit de Schans en omwo­nen­den. Vol trots lie­ten ze aan geïn­ter­es­se­er­den zien wat er al gro­eit en blo­eit. De komen­den weken wor­den de jonge plant­jes uit­ge­zet in de blo­em­per­ken van het bin­nen­ter­rein. Een deel gaat straks ook naar de nieuwe blo­em­bak­ken op straat.

  De ‘gro­ene vin­gers’ komen elke twee weken op maan­dag­mid­dag bij elkaar. Je bent van harte wel­kom om mee te hel­pen. De eerste volgende keer is maan­dag 17 juni om 13.30.

  Meer infor­ma­tie vindt je op de pagina Groen+Kleur onder Activiteiten.


 9. Vanaf 1 maart werkt het Ate­lier Span­ge­se­kade met man en macht aan een nieuwe plan­ten­bak langs de kade. Op 19 maart is het beton gest­ort voor de fun­de­ring. Helaas ligt het werk sinds­dien stil door de vorst. Vanaf 8 april wordt er weer de hele week gemetseld.

  De bak kri­jgt een ‘orga­ni­sche vorm’ met rond lopende ran­den en vloei­ende hoog­te­ver­schil­len. Van een spon­sor heeft het ate­lier prach­tige ste­nen kado gekregen.

  We kun­nen nog wel wat hulp gebrui­ken bij het met­se­len. Trek je werkk­le­ren aan en kom langs. Er is genoeg te doen.

   


 10. Op 30 januari was de fee­ste­li­jke opening van de fabriek aan Mathen­es­ser­dijk 410–420. Het is een bedri­jfs­verz­a­mel­ge­bouw voor aller­lei soor­ten bedrij­ven uit de crea­tieve indus­trie en zake­li­jke dienst­ver­le­ning. Een deel van het gebouw heeft een meer maats­ch­ap­pe­li­jke bestem­ming met o.a. een kin­de­rate­lier, een yoga­school en een prach­tige hal voor ten­toon­stel­lin­gen, en evenementen.

  Een opval­lende huur­der is ook het pan­nen­ko­e­ken­re­stau­rant Plunzz.

  Meer infor­ma­tie vindt je op de site van de Fabriek. Of kijk op de Fabriek onder Projecten.


  laatste bewerking mei 8th, 2013 at 15:38,