Actie Gara­ges

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:06,
actie-garages-1101

Van 2008 tot 2011 voerde het Bewo­ners­plat­form Mathen­es­ser­dijk suc­ces­vol actie tegen de onhoud­bare over­last van gara­ges op de Mathen­es­ser­dijk en Spangesekade.

Gara­ge­dos­sier

De deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven had al jaren het beleid om de over­last van gara­ges in woonstra­ten te beper­ken. In de prak­tijk kwam daar op de Mathen­es­ser­dijk niets van terecht. Al sinds 1990 voer­den bewo­ners daa­rom actie tegen de toe­name van het aan­tal gara­ges op de Mathen­es­ser­dijk en de Span­ge­se­kade. Veel van die gara­ge­be­drij­ven had­den zich in strijd met het bestem­mingsplan hier geves­tigd, milieu­re­gels wer­den overt­re­den en er was veel over­last op de straat.

Eind 2008 was voor het Bewo­ners­plat­form de maat vol. Met gebruik van kadas­ter, han­dels­re­gis­ter en DCMR-registraties is per bedrijf uit­ge­zocht wat de fei­te­li­jke situa­tie is. Wat bleek: van de 29 ves­ti­gin­gen was 24 in strijd met het toen­ma­lige bestem­mingsplan. Nog gro­ter was de ver­ras­sing toen bleek dat in het in 2008 geldende bestem­mingsplan 9 van de 24, in strijd het beleid van de deel­ge­me­ente, toch zijn gelegaliseerd.

Dit dos­sier is in januari 2009 aan­ge­bo­den aan de deel­ge­me­ente met de Gara­ge­brief. Klik hier om de Gara­ge­brief te beki­jken en te downloaden.

Suc­ces­volle uitkomst

Direct resul­ta­ten van deze actie waren:
* Bes­luit door wethouder Kara­kus om de gara­ges in het blok Mathen­es­ser­dijk 321 — 345 uit te plaatsen en van dit bou­w­b­lok klus­hui­zen te maken. Op 1 juli 2011 was de laatste garage hier daad­wer­ke­lijk weg. Meer infor­ma­tie op Klus­hui­zen over de nieuwe bestem­ming van de pan­den.
* Bes­luit door de deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven om het bestem­mingsplan te her­zien en een nieuw bestem­mingsplan te laten maken voor de Mathen­es­ser­dijk en Span­ge­se­kade. In maart 2011 lag een voor-ontwerp ter inz­age voor insprekers en in mei 2013 was het onher­ro­epe­lijk. Meer infor­ma­tie op Bestem­mingsplan.
* Ontrui­ming van een groot aan­tal ille­gale gara­ge­be­drij­ven en auto­han­dela­ren op de Span­ge­se­kade. Havens­te­der, eigenaar van deze pan­den, werkt sinds 2012 aan een nieuwe invul­ling van de ruim­tes. Meer infor­ma­tie op de pagina Schie­zicht Ont­wi­kke­ling.
* Versterkte hand­ha­ving van de regels bij nog aan­we­zige gara­ges door poli­tie, DCMR, Eneco, Arbo-inspectie, dS+V en deel­ge­me­ente (‘garageacties’).