SPANGESEKADE

Definitief Ontwerp Spangesekade; inloopavond 2 juni 2015

De gemeenteraad is akkoord met het Definitief ontwerp voor de herinrichting. Uitvoering daarvan kan eind dit jaar starten, na de vernieuwing van een deel van de kadeconstructie. Die werkzaamheden beginnen op 15 juni.

spangesekade-150604-groen bakkenHelaas moet de prachtige gemetselde plantenbak wijken voor het kadeherstel. Precies op de plek van de groenvakken komt onder de grond een nieuwe keerwand. Bij de herinrichting komen er wel twee nieuwe bakken, plus nog meer plekken voor groen.

De plannen kwamen in 2014 onverwachts in een stroomversnelling toen de deelgemeente op de valreep nog € 300.000,- reserveerde voor de herinrichting in combinatie met de vernieuwing van de kadeconstructie. Op 28 oktober 2014 presenteerde de gemeente het  Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting, waarvan de uitvoering begin volgend jaar gaat starten. Er zijn al veel gesprekken geweest met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen over groenplekken langs de kade, voldoende parkeerruimte, brede stoep met inrit bij de bedrijfsruimtes, trappen vanaf de dijk naar de kade, verplaatsen van de gemetselde plantenbak, eenrichtingsverkeer, enz. Dinsdag 28 oktober vanaf 17.00 – 20.00 is iedereen welkom voor een inloopavond in Schiezicht om het Voorlopig Ontwerp te bekijken en te bespreken met ambtenaren van de gemeente en leden van de gebiedscommissie Delfshaven. Gedurende de inloop is er geen programma. Geïnteresseerden kunnen op elk willekeurig moment binnen lopen. De avond wordt afgesloten met een samenvatting van de uitkomsten en een toelichting op de verdere procedure tot het definitieve ontwerp.

De profielen geven een beeld hoeveel ruimte er is voor stoepen, rijweg, parkeren, groen en wandelroute. Dit is dus een ontwerpschets (VO). Na verwerking van alle reacties wordt pas een definitief ontwerp (DO) vastgesteld.

Nieuwe aanpak herinrichtingsplan voor de kade

In december 2013 is het planproces van de herinrichting van de Spangesekade afgerond! Aanleiding hiervoor was de noodzakelijke vernieuwing van de kademuur in 2015. Tot eind november 2013 konden bewoners en ondernemers wensen opgeven voor de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor had het Atelier Spangesekade van Schiezicht een nieuwe aanpak bedacht. Normaal organiseert de deelgemeente één bewonersavond om wensen te verzamelen en een tweede om hun reactie te vragen op het schetsontwerp. Atelier Spangesekade is echter met de deelgemeente overeen gekomen om zelf een deel van het werk te doen. In samenwerking met de bewoners verzamelde een speciale werkgroep van bewoners alle wensen. Met deskundigen van de gemeente hebben ze die verwerkt in het plan. Hiervoor werden een aantal activiteiten georganiseerd: een herfstwandeling op 27 oktober 2013; een workshop met kinderen op 6 en 13 november; een bijeenkomst met bewoners en ondernemers van Schiezicht (woningen Mathenesserdijk en bedrijfsruimtes Spangesekade) op 3 november; een gezamenlijke feedback bijeenkomst op 17 november, en een informatieavond van de deelgemeente op 2 december. Deskundige bewoners (architecten, stedenbouwer, landschapsarchitecten, historici en sociaal-maatschappelijke procesmanagers) legden tijdens de activiteiten uit hoe we met elkaar een veel sterker en beter plan kunnen maken. Zij bespraken die informatie met de Deelgemeente en ze hielden de besluitvorming in de gaten. Klik hier om een uitgebreid verslag te downloaden met een beschrijving van het plan.

Gebiedsvisie Bospolder-Tussendijken

Eén van de belangrijkste projecten in de Gebiedsvisie Bospolder-Tussendijken uit 2009 is de herinrichting van de Spangesekade. De kade vormt een belangrijke schakel in de verbindingsroute voor voetgangers en fietsers vanaf Spangen en de van Nelle Fabriek naar Historisch Delfshaven. Het moet een aantrekkelijke route worden om te wandelen en te fietsen. Daarnaast is de kade ook te ontwikkelen als een aantrekkelijk verblijfsgebied langs het water van de Schie.

Atelier Spangesekade

atelier-1207-zitplekDe gemeente heeft echter geen geld om de kade grootscheeps te herinrichten. De bewoners is de onveiligheid en troosteloosheid van de kade en de leegstaande bedrijfsruimtes al jaren een doorn in het oog. En dus hebben ze in 20009 het initiatief genomen voor de oprichting van het Atelier Spangesekade. Op de dijk wonen veel stedebouwers, architecten, buitenruimteontwerpers en planners. Tijdens de 2e Spangesekadedag op 28 mei 2011 presenteerden ze een aantal ideeën voor het water, de kade en het aangrenzende Schiezicht. Eerste ideeën De ideeën waren vooral bedoeld om de discussie op gang te brengen met bewoners en ondernemers over de wensen voor de herinrichting. Veel belangstellenden hebben ook een vragenlijst ingevuld. Klik hier voor een overzicht van de ideeën.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Spangesekade maakt officieel onderdeel uit van de 30km-zone Tussendijken. De brede straat zonder drempels nodigt echter uit tot (veel) te hard rijden. Het Atelier Spangesekade heeft daarom in 2011 samen met de deelgemeente een plan gemaakt om zo snel mogelijk een aantal tijdelijke maatregelen te treffen: verkeersdrempels op regelmatige afstanden, versmalling van de rijbaan, verbreden voetpad langs de kade en meer groen. Tegenover de werkruimte van het Atelier Spangesekade op nr. 173 is al een begin gemaakt met de aanleg van een zitplek en bloembakken. Om het verkeer af te remmen is op de weg een zebrapad geschilderd en zijn de markeringen van parkeerplaatsen en fietspaden opnieuw geverfd. Klik hier voor de tekening met tijdelijke verkeersmaatregelen.

Vergroening kade

In januari 2012 heeft de gemeente 50.000 euro ter beschikking gesteld om alvast een begin te maken met de vergroening van de kade. Voortbordurend op de genoemde tijdelijke verkeersmaatregelen is met Deelgemeente en Gemeentewerken een plan uitgewerkt om langs de kade tegenover de huisnummers 165-171 en 178-183 de parkeervakken te veranderen in groenvakken. Na overleg met omwonenden en ondernemers van de kade is dit plan goedgekeurd. De aanleg van de groenvakken was in december 2012 klaar. In het voorjaar is het eerste groenvak vervolgens veranderd in een prachtige gemetselde plantenbak.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina Atelier Spangesekade onder Activiteiten.

Leave a comment

Your email address will not be published.